Open Consultatie eOverdracht en Kaders

Afgelopen september heeft het Informatieberaad besloten dat de aanwijzing van ‘onomstreden bouwstenen’ via een formeel proces gaat verlopen.

Dit proces bestaat uit een aantal stappen:

  • Behoeftestelling
  • Beoordelen vormvereiste
  • Open consultatie
  • Indienen definitief voorstel, waarna advies Architectuurboard en Kerngroep
  • Besluitvorming Informatieberaad.

In deze open consultatie zijn alle belanghebbenden uitgenodigd om opmerkingen te maken op het voorstel. Zo kan het voorstel mogelijk worden verbeterd en kan de indiener met een definitief voorstel komen.

Uw opmerkingen op het voorstel kunt u per mail sturen prio@minvws.nl. De sluitingsdatum voor het inzenden van uw opmerkingen is 04-02-2018. Reacties op beide open consultaties komen beschikbaar op de website van het Informatieberaad.

In de open consultatie gaat nu:

  • eOverdracht in de Care
  • Kaders voor een duurzaam informatiestelsel

eOverdracht in de Care is opgenomen in het kwaliteitsregister van het Zorginstituut.

Meer informatie eOverdracht en Kaders

Meer informatie Kaders voor een duurzaam informatiestelsel

De kaders voor een duurzaam informatiestelsel in de zorg omvatten strategische basisprincipes die de kwaliteit van zorg en informatie vanuit het perspectief van de burger en patiënt verwoorden. En worden stap voor stap uitgewerkt in meer technische afgeleide principes voor het informatiestelsel. Met de kaders toetsen we of afspraken en voorzieningen voldoen aan de eisen die gesteld worden om de publieke belangen rondom zorgbrede informatiestromen te borgen. Zij bieden ook houvast bij de beoordeling van toelating van nieuwe bouwstenen tot de basisinfrastructuur.

De consultatie wordt gedaan om input op te halen uit de zorg. De basisprincipes vormen een eerste uitwerking waarop input vanuit het zorgveld wordt gevraagd zodat deze kunnen worden voorgelegd aan het Informatieberaad.