Open consultatie 'Eenheid van Taal'

Vanaf vandaag staat de open consultatie ‘Eenheid van Taal’ live. Bij het digitaal vastleggen van zorginformatie voor de uitwisseling met de patiënt of andere zorgverleners, zien we dat de verschillende informatiesystemen van zorgverleners en patiënten elkaars vaktermen of terminologieën niet begrijpen. Dit bemoeilijkt de inhoudelijk correcte uitwisseling van zorginformatie. Binnen het Informatieberaad Zorg wordt dan ook vaak gesproken over de grote kansen die eenheid van taal biedt.

Maar wat is eenheid van taal nu precies en hoe kan het bereikt worden? Er zijn nog veel vragen onbeantwoord rondom eenheid van taal. Het Informatieberaad heeft aan het RIVM en Nictiz gevraagd hier onderzoek naar te doen en om een notitie met aanbevelingen te schrijven.

Deze notitie en de bijbehorende roadmap leggen we graag ter consultatie voor aan het hele zorgveld. In deze periode van openbare consultatie vragen we daarom deelnemers aan het Informatieberaad, andere belanghebbenden en geïnteresseerden:

  • om kennis te nemen van de notitie Eenheid van Taal in de Zorg alsook van de Roadmap Eenheid van Taal in de Zorg 2018-2026;
  • of partijen, en hun achterban, het geschetste beeld voor wat betreft de situatie Eenheid van Taal herkennen uit hun dagelijkse/klinische praktijk;
  • of partijen, en hun achterban, zich kunnen vinden in de voorgestelde benadering met twee punten op de horizon en bijbehorende roadmap.

Als u naast deze drie vragen nog andere op- of aanmerkingen heeft ter verbetering van voorliggende notitie dan ontvangen we deze ook graag. Uw reacties op deze openbare consultatie zien we graag tegemoet, en kunt u tot 9 juli 2018 sturen naar prio@minvws.nl.

Na de verwerking van het commentaar uit de openbare consultatie, wordt deze notitie voorgelegd aan de Architectuurboard i.o. en de Kerngroep van de Informatieberaad, om vervolgens te worden aangeboden aan het Informatieberaad zelf. Het verzoek aan het Informatieberaad zal zijn om de roadmap vast te stellen en deze richtinggevend te maken voor alle verdere besluiten die betrekking hebben op eenheid van taal.