IB steunt vier gemeenschappelijke voorzieningen

Duurzame digitale gegevensuitwisseling in de zorg vraagt om gemeenschappelijke voorzieningen. Op 30 november 2020 heeft het Informatieberaad (IB) daarom ingestemd met de voorstellen voor vier gemeenschappelijke voorzieningen op het gebied van toestemming, adressering, authenticatie en identificatie en autorisatie. Hiermee is een belangrijke stap gezet op weg naar bredere steun voor de ontwikkeling van gemeenschappelijk voorzieningen en een duurzamer informatiestelsel in de zorg.

Werken aan een duurzaam stelsel

Voor digitale gegevensuitwisseling en gebruik van gegevens zijn namelijk technische oplossingen nodig. Door deze gezamenlijk te ontwikkelen kunnen we sneller en efficiënter basisvoorzieningen toegankelijk maken (zoals BSN,- of UZI-registers), toestemmingsverlening beter organiseren en de vindbaarheid van zorgaanbieders vergroten. Verschillende van deze oplossingen worden vaak apart van elkaar bedacht, terwijl ze in verschillende uitwisselingsprocessen een rol spelen. Door oplossingen gemeenschappelijk in te zetten geven we vorm aan een duurzaam informatiestelsel.

Informatieberaad steunt vier gemeenschappelijke voorzieningen
Beeld: ©VWS

Hoe verliep het proces?

In aanloop naar het besluit van 30 november hebben de VIPP programma’s en vijf focusprogramma’s duidelijk gemaakt dat zij een gezamenlijke behoefte hebben. In plaats dat ieder van de programma’s voor zich opnieuw het wiel ging uitvinden, hebben ze de handen ineen geslagen om een aantal knelpunten beet te pakken. Tijdens de online sessie van de Vrienden van het Informatieberaad (VIB) van 9 juli is de gemeenschappelijke behoefte en noodzaak onderkend. In de zomer zijn voor bovengenoemde functies uitwerkingen gemaakt. De VIB-bijeenkomst vormde daarin een eerste mijlpaal om de voorgestelde oplossingen te bespreken, aan te vullen en afspraken te maken over het vervolg. Met een aantal kanttekeningen zijn vier voorstellen verder uitgewerkt door de VIPP en vijf programma’s samen met de VIB.

Wat lag ter besluitvorming?

In het IB van 30 november is ingestemd met deze vier voorstellen, te weten:

  1. Het voorstel voor toestemming en lokalisatie: Mitz
  2. Het voorstel voor adressering: ZORG-AB
  3. Het voorstel voor identificatie en authenticatie: projectmatige aanpak met VWS in de lead, gescheiden identificatie,- en authenticatiemiddel
  4. Het voorstel autorisatie: projectmatige aanpak, landelijke afspraken voor autorisatie(tabel), maar nog geen “centrale autorisatie dienst”

Voor alle voorstellen geldt dat het streven blijft om een open stelsel van gemeenschappelijke voorzieningen neer te zetten. Daarbinnen kan een bewuste afweging worden gemaakt welke voorzieningen onder publieke sturing moeten komen.

Wat zien we als vervolg?

Met de voorstellen voor de vier voorzieningen is een begin gemaakt en met de instemming van het IB wordt de implementatie van concrete oplossingen zoals Mitz en ZORG-AB ondersteund.  Voor de voorzieningen authenticatie en autorisatie lopen er al projecten. Om vast te stellen wanneer een voorziening gewenst is, wanneer een normering en wanneer de markt of de overheid een rol heeft verdient dit begin zeker opvolging. De ideeën worden hiervoor uitgewerkt en in het IB besproken. Een belangrijk uitgangspunt daarvoor is aansluiten bij de behoeften die spelen in het veld (patiënt en zorgprofessional, focusprogramma’s en VIPP programma’s).