Programma Elektronische Gegevensuitwisseling in de Zorg

Regiebrieven

Gegevensuitwisseling tussen zorgprofessionals verloopt nog lang niet altijd optimaal, terwijl zorgverleners voor het leveren van veilige zorg wel eenduidige patiënt- of cliëntgegevens nodig hebben. Daarom stuurde minister Bruins op 20 december 2018 een brief aan de Tweede Kamer met daarin een aantal maatregelen die moeten leiden tot meer regie op elektronische gegevensuitwisseling tussen zorgverleners. Om invulling te geven aan de wens van de kamer tot meer regie, werken we onder andere stapsgewijs toe naar een wettelijke verplichting om gegevens digitaal uit te wisselen: uitwisseling voor uitwisseling wordt gedigitaliseerd op basis van verplichte eenduidige afspraken over taal en techniek. Daarbij worden bijvoorbeeld bouwstenen vastgesteld die verplicht moeten worden gebruikt. Dat kunnen we niet alleen en ieder voor zich, maar pakken we samen op. Met het veld, de professionals, dienstverleners en leveranciers. Het programma Elektronische Gegevensuitwisseling in de Zorg ondersteunt hierbij.

Accentverschuiving

Over het proces om te bepalen welke gegevensuitwisselingen als eerste aan de beurt zouden zijn – van concept Roadmap naar definitieve Roadmap – informeerde de minister de Tweede Kamer op 9 april in zijn tweede brief. In de derde brief Gegevensuitwisseling aan de Kamer, van 12 juli, benoemt de minister de recente accentverschuiving, namelijk de focus op vier al lopende, sector overstijgende programma’s. Dat zijn: uitwisseling van de Basisgegevensset Zorg (BgZ), Beelduitwisseling, Medicatieproces en Verpleegkundige Overdracht.

Meer weten

Met vragen over het programma Elektronische Gegevensuitwisseling in de Zorg neem je contact op met het programmateam.