Proces van toelating

De ontwikkeling van de zorg en het duurzaam informatiestelsel daarbinnen is dynamisch. Omdat technieken veranderen en standaarden verouderen, is het belangrijk om zorgvuldig de bouwstenen van dit informatiestelsel te kiezen. Daarom is er voor elke voorgestelde bouwsteen een proces van toelating.

Stappen in het proces van toelating

Het proces van toelating bestaat uit een aantal stappen:

  1. Behoeftestelling
  2. Beoordelen vormvereisten
  3. Open consultatie
  4. Indienen definitief voorstel, waarna review Architectuurboard en advies van de Kerngroep volgen
  5. Besluitvorming Informatieberaad

Bekijk ook de visuele toelichting op het proces van toelating in pdf-formaat.

Stap 1: Behoeftestelling

Vanuit allerlei initiatieven, zoals vanuit programma’s zoals MedMij, kan gevraagd worden om nieuwe onderdelen van de basisinfrastructuur die in een specifieke behoefte voorzien. Zo wordt bijvoorbeeld beschreven welk probleem moet worden opgelost, voor welke zorgprocessen of use-cases en voor welk werkingsgebied. Ook de mogelijke implementatielast, financiële gevolgen, etc. moeten geschetst worden. In deze fase kunnen verschillende expertcommunities worden benut om de indiener van advies te voorzien.

Stap 2: Beoordelen vormvereisten

Het secretariaat van het Informatieberaad en de secretaris van de Architectuurboard beoordelen of alle elementen die nodig zijn voor de beschrijving van een kandidaatonderdeel (zoals beschrijving van het nieuwe onderdeel van de basisinfrastructuur, reikwijdte, implementatie, financiële gevolgen, zorgbrede governance, etc.) en de wijze waarop de kaders zijn toegepast, beschreven zijn. Bij de toets op vormvereisten sorteert het secretariaat Informatieberaad voor op het gewenste besluit.

Stap 3: Open consultatie

Een belangrijk stap in het proces van de toelating is de open consultatie. Tijdens de consultatieronde kunnen alle betrokken partijen samen vaststellen of een aangedragen bouwsteen thuishoort in het duurzaam informatiestelsel.

Stap 4: Indienen van een definitief voorstel

Het indienen van een definitief voorstel voor een bouwsteen gaat volgens een vast format. Download het format.

Stap 5: Besluitvorming Informatieberaad

Het Informatieberaad besluit om een onderdeel van de basisinfrastructuur wel of niet in ontwikkeling te nemen. Het Informatieberaad kan besluiten om het werkingsgebied uit te breiden ten opzichte van de oorspronkelijke vraag, bijvoorbeeld wanneer deze behoefte ook bij andere bestuurlijke gremia en sectoren leeft. Zo kan het Informatieberaad bijdragen aan een meer doelmatige en samenhangende basisinfrastructuur.

Indien het Informatieberaad een bouwsteen als kandidaat-bouwsteen aanwijst heeft dat een richtinggevend karakter. Partijen wordt aanbevolen deze bouwsteen te gebruiken. Indien het Informatieberaad een bouwsteen accepteert als onderdeel van het duurzaam informatiestelsel heeft deze een verplichtend karakter. De in het Informatieberaad vertegenwoordigde partijen verbinden zich eraan de bouwsteen in te zetten.