De producten

Er zijn veel producten op de markt die ondersteunen bij veilig(er) e-mailen. Veel leveranciers van deze producten hebben toegezegd dat deze producten uiterlijk op 16 mei 2020 voldoen aan NTA 7516. Zij hebben hiertoe:

De volgende leveranciers doen mee:

De norm legt verschillende verplichtingen op aan leveranciers van producten voor veilige e-mail:

 • Interoperabiliteit: Als verzender en ontvanger beiden een product van verschillende leveranciers gebruiken en deze producten voldoen aan NTA 7516, dan moeten deze berichten zonder enige beperking kunnen worden verzonden, ontvangen of worden gelezen.
 • Transparantie: NTA 7516 stelt een groot aantal eisen aan de techniek en de mogelijkheden. Veel hiervan zullen door leveranciers van oplossingen worden ingevuld, maar soms ook niet. NTA 7516 vereist van leveranciers dat ze transparant zijn in de onderdelen die niet met hun product worden ingevuld.
 • Certificering: Leveranciers dienen hun producten te certificeren. Onder leiding van NEN wordt hiertoe momenteel een certificeringsschema opgesteld. Vaststelling van dit schema is begin 2020 voorzien. Pas daarna kunnen producten worden gecertificeerd. Voor die tijd mag een leverancier dus niet beweren dat zijn product voldoet aan NTA 7516.

Aan de leveranciers die de intentieverklaring Veilige mail hebben ondertekend is gevraagd om aan te geven wat de stand van zaken is ten aanzien van het voldoen aan de NTA 7516. Dit overzicht is opgesteld  op basis van informatie die door de leveranciers zelf is aangeleverd. Dit overzicht betreft dus een self-assesment van de leverancier. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. Zekerheid over het voldoen aan de NTA 7516 ontstaat na certificering, naar verwachting in april/mei 2020.

De uitkomsten van dit self-assessment treft u hier aan.

FAQ Leveranciers

Op deze pagina zijn veel gestelde vragen van leveranciers opgenomen, met de daarbij behorende antwoorden. Mochten u nog aanvullende vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met Mark de Lange, mh.d.lange@minvws.nl.

 • Aan welke eisen moet ik voldoen?
  • U moet transparant zijn over de onderdelen van NTA 7516 die u wel/niet invult met uw product
  • Uw product moet interoperabel zijn met andere producten die (willen) voldoen aan NTA 7516. De technische vereisten hiervoor komen in de technische handreiking te staan.
  • Uw product moet gecertificeerd zijn voor NTA 7516.
  • Uw organisatie moet gecertificeerd zijn voor NEN 7510 of ISO 27001.
 • Waar vind ik de technische handreiking?
 • Mag ik aangeven te voldoen aan NTA 7516?
  • U kunt nog niet aangeven te voldoen aan NTA 7516 omdat hiervoor een certificering vereist is. Het certificeringsschema wordt momenteel opgesteld via de NEN. Wilt u meedoen met het opstellen van het certificeringsschema, dan kunt u hiervoor contact opnemen met de NEN.
 • Geldt NTA 7516 ook internationaal?
  • Berichten die vanuit Nederland worden verstuurd met persoonlijke gezondheidsinformatie moeten voldoen aan NTA 7516, ook als deze in het buitenland terecht komen. Op dit moment wordt onderzocht of de norm ook Europees gehanteerd kan gaan worden.
 • Stelt NTA 7516 geen eisen aan chatapps?
  • Dit is correct. Er worden nog geen specifieke eisen gesteld aan chatapps, deze worden voorzien in een volgende versie van NTA 7516. Onder leiding van NEN is hiervoor een afzonderlijk traject opgestart. Wilt u meedoen met het opstellen van eisen voor chatapps? Dan kunt u hiervoor contact opnemen met de NEN.