Overzicht besluiten 2017

Besluiten 26-06-2017

B12-01 2a: Governance

1. Stemt u in met versterking van de slagkracht door bestuurlijke sponsoren en trekkers per outcome-doel?

2. Stemt u in met de focus van de kerngroep?

3. Stemt u in met het instellen van een agendacommissie?

4. Stemt u in met het instellen van een programmaraad met vertegenwoordiger naar de Kerngroep?

5. Stemt u in met een werkgroepenoverleg met vertegenwoordiger naar de Kerngroep?

6. Wat geeft u het Zorginstituut mee bij het opzetten van deze gremia?

De leden van het Beraad stemmen niet in met de bovenstaande besluiten en vragen het secretariaat om verduidelijking van de rollen, taken en verhoudingen tussen de voorgestelde gremia, o.a. door middel van een organogram. Deze toelichting zal eerst in de Kerngroep besproken moeten worden.

7. Stemt u in met het voorgestelde proces voor toelating?

De leden van het Beraad stemmen wel in met het voorgestelde proces voor toelating tot de basisinfrastructuur, zodat deze toegepast kan worden voor de eerste elementen.

B12-02 2b: eerste vulling

1. Stemt u in met het verder uitwerken van kaders en toelatingseisen, om te komen tot een voorstel voor een eerste ‘beta’set aan kaders in het volgende informatieberaad?

2. Stemt u in met het toelaten van het BSN tot de basisinfrastructuur van het informatiestelsel in de zorg?

3. Stemt u in met het toelaten van het BIG-register tot de basisinfrastructuur van het informatiestelsel in de zorg?

4. Stemt u in met het stapsgewijs in proces brengen van de overige elementen uit de inventarisatie?

De leden van het Beraad stemmen in met bovengenoemde voorstellen, met de opmerking dat voor BSN en het BIG-register geldt dat deze volgen uit een wettelijke verplichting en het Beraad daarmee geen keuze heeft. Ook vraagt het Beraad of het Register Niet-Ingezetenen toegevoegd kan worden.

5. Stemt u in met het voorstel om de gevolgde aanpak van de tijdelijke werkgroep voort te zetten en de begrippenlijst te gaan beheren?

Het Informatieberaad geeft aan dit voorstel graag verder uitgewerkt in de governance-voorstellen voor de volgende keer opgenomen ziet.

B12-03 2b: MedMij

1. Stemt u in het herbevestigen van de kerntaak van MedMij?

2. Stemt u in met het vaststellen van de richtinggevende kaders voor het programma MedMij?

3. Stemt u in met consultatie van het architectuurmodel op basis van de Proof of Concept?

4. Stemt u in met het voorstel om de MedMij-standaarden na beproeving door MedMij zelf, afzonderlijk in proces te brengen ten behoeve van toelating tot de basisinfrastructuur?

5. Stemt u in met het programma MedMij te vragen om een roadmap van te verwachten MedMij-standaarden op te stellen?

6. Stemt u er mee dat de Gateway-monitor en catalogus geen onderdeel van de basisinfrastructuur worden?

7. Stemt u in met het voorstel om door VWS te laten vaststellen of en hoe genoemde deadlines gehaald kunnen worden en hierover te rapporteren in het volgend Informatieberaad?

8. Stemt u in met het voorstel om ten behoeve van behoeftestelling door het informatieberaad van een adresregister en PKI nader onderzoek te laten doen en de rapportage daarover in proces te brengen met het oog op besluitvorming na de zomer?

9. Stemt u in met de voorstellen van MedMij ten behoeve van de POC, wanneer dit in verband met programmaplanning noodzakelijk is?

10. Wat wilt u de stuurgroep van MedMij meegeven ten aanzien van de voor hand liggende beheervorm?

11. Stemt u in met het voorstel om in het licht van outcomedoel 2 (patiënt centraal) in iedere sector actieplannen op te stellen ten behoeve van de realisatie van dit doel?

De leden van het Informatieberaad stemmen in met bovenstaande beslispunten met de kanttekening dat de door ZN opgestelde notitie bij de stuurgroep van MedMij zal worden ingebracht en aldaar inhoudelijk zal worden behandeld.

B12-04: ZIBs en BGZ

1. Stemt u in met het in proces brengen van zowel de ZIB’s als de BGZ?

Het Informatieberaad stemt in met het in proces brengen van zowel de ZIB’s als de BGZ met dien verstande dat actief de dialoog met de eerste lijn moet worden gezocht om te zien of deze uitwisselingsstandaard gebruikt kan worden.

Het Informatieberaad benadrukt geen verdringing van bestaande systemen in de eerste lijn te beogen.

Besluiten 25-09-2017

B13-01:

Besluit

  • Het IB stemt in met geven van een opdracht om een denktank te organiseren, samen met de zorg, leveranciers en Nictiz, met als doel een procesmodel te bedenken hoe bestaande belemmeringen weggenomen kunnen worden.
  • Het IB stemt in om een opdracht te geven om, in aansluiting op standaarden, een woordenboek te maken met eenduidige definities van begrippen en de context waarin ze te gebruiken.

De leden gaan akkoord met besluit en verzoeken de bestaande overlegstructuur, met 23 partijen, over medicatieveiligheid te betrekken bij de denktank.

B13-02:

Besluit

  • Het IB stemt in met het versterken van de slagkracht door bestuurlijke ambassadeurschap per outcome-doel te organiseren.
  • Het IB stemt in met de versterking van de slagkracht door trekkers per outcome-doel te verbinden.
  • Het IB stemt in met het instellen van een agendacommissie.
  • Het IB stemt in met de aangepaste focus van de Kerngroep.

De leden gaan akkoord. Het IB vult aan dat het bestuurlijke ambassadeurschap per outcome-doel door meerdere ambassadeurs kan worden ingevuld. Bij het instellen van een agendacommissie vult het IB aan dat de commissie een mix zou moet zijn van leden van het IB en leden van de kerngroep.

B13-03:

Besluit

  • Het IB stemt in met het vaststellen van de 36 onomstreden bouwstenen van de basisinfrastructuur
  • Het IB bevestigt met instemming onder besluit 1 de achterban te informeren over de vaststelling van de bouwstenen en het beoogde doel en gebruik daarvan in het huidige stelsel.

De leden gaan akkoord.

Toezeggingen 26-06-2017

Datum

Nr.

Onderwerp

Verantwoordelijke partij

Status

25-06-2017

T12-01

De aanwezigen onvangen z.s.m. een mailbericht over het Actieplan Informatieveiligheid.

VWS

Afgehandeld

25-06-2017

T12-02

Op toekomstige IB-agenda’s zullen de outcomedoelen meer centraal worden gesteld.

Allen

Afgehandeld

25-06-2017

T12-03

Op 25-09-2017 zal, voorafgaand aan het 13e Informatieberaad, wederom een Meet Up worden georganiseerd.

Allen

Afgehandeld

25-06-2017

T12-04

Een ledenprofielschets van de in te richten architectuurcommunity zal met allen worden gedeeld.

VWS

Afgehandeld

25-06-2017

T12-05

Toegezegd wordt dat in september a.s. zowel de aanpak alsmede de analyse van de casus huisartsen en fysiotherapeuten inhoudelijk zullen worden behandeld.

KNGF, ZN, LHV, NHG, PatFedNL, Nictiz, VWS

Afgehandeld

25-06-2017

T12-06

Toegezegd wordt dat in september ten aanzien van Leveranciersbetrokkenheid de besproken denkrichting nader zal zijn uitgewerkt. In deze nadere uitwerking zulen de suggesties ten aanzien van uitvoeringstoets en beleidskalender worden meegenomen.

Tevens zal ZN actief bij het opstellen van deze beleidskalender worden betrokken.

VWS, ZN

Afgehandeld

25-06-2017

T12-07

ZN zal in het Informatieberaad van 25-09-2017 haar visie geven op de basisinfrastuctuur.

ZN

Afgehandeld

Toezeggingen 25-09-2017

Datum

Nr.

Onderwerp

Verantwoordelijke partij

Status

25-09-2017

T13-01

ICT-leveranciers. Ron Roozendaal zegt toe het onderwerp voor het volgend IB te agenderen

VWS

Afgehandeld

25-09-2017

T13-02

Analyse standaard huisartsen-fysiotherapeuten. De analyse wordt door de KNGF, LHV, NHG, VWS, Nictiz en Zin richting het IB van 11 december afgerond en ter bespreking voorgelegd.

KNGF, LHV, NHG, VWS, Zin en Nictiz

Afgehandeld

25-09-2017

T13-03

Onomstreden bouwstenen. De vastgestelde onomstreden bouwstenen worden op de website van het Informatieberaad gepubliceerd.

VWS

Afgehandeld

20-03-2017

T11-06

Aansluiting van VIPP-standaarden en MedMij-standaarden wordt inzichtelijk gemaakt

VWS

Afgehandeld