Overzicht besluiten 2018

Besluiten 11-01-2018

B14-01:

Besluit

 • Stemt het Informatieberaad in met een formele deelname van Zorginstituut Nederland aan het beraad?

De leden gaan niet akkoord met het besluit. Afgesproken wordt om het Zorginstituut Nederland bij relevante onderwerpen apart uit te nodigen.

B14-02:

Besluit

 • Opdracht te geven om een model voor digitale gegevensuitwisseling te ontwikkelen zodat uiterlijk 1 januari 2021 sectorbreed hergebruik mogelijk is en hiervoor een projectgroep samen te stellen uit de leden van het Informatieberaad die wordt ondersteund door Nictiz

De leden gaan akkoord.

B14-03:

Besluit

 • Stemt het Informatieberaad in met het toelaten van de BgZ en model van zib’s tot de basisinfrastructuur?

De leden gaan akkoord met het toelaten van de BgZ en model van zib’s tot de domeinen: medisch-specialistische zorg, verpleegkundige zorg, de geestelijke gezondheidszorg,  gehandicaptenzorg, verpleeghuiszorg en thuiszorg. Uitgezonderd is: de huisartsenzorg.

B14-04:

Besluit

Stemt  het Informatieberaad in met:

 • de oprichting van de Architectuurboard Zorg;
 • het Informatieberaad Zorg als opdrachtgever van de Architectuurboard Zorg inclusief een linking pin in de board vanuit het Informatieberaad Zorg (het beraad besluit, de board adviseert);
 • de werkwijze om de community en board in kleine stappen op te bouwen uitgaande van de opdrachten en vragen die vanuit het Informatieberaad Zorg komen.

De leden gaan akkoord. De leden geven aan dat de adviezen van de Architectuurboard Zorg aan het Informatieberaad via de Kerngroep voorbereid moeten worden. De Architectuurboard Zorg is van en voor het veld en wordt gevuld met leden vanuit het veld. Na een half jaar wordt de Architectuurboard Zorg geëvalueerd. Erik Kuik en Arno van Son zijn de bestuurlijke linking pins tussen het beraad en de Architectuurboard Zorg. Nadrukkelijk is meegegeven dat de rol van ZiNL coördinerend en organiserend van aard is. En dat inhoudelijke inbreng komt van de deskundigen.

B14-05:

Besluit

 • Voorstel 1. Het voorstel is om conform besluit laatste IB te starten met de denktank rondom reden van voorschrijven / afwijkende nierfunctie.
 • Voorstel 2: Om invulling te geven aan de acties die in de actie-agenda i-Medicatieveiligheid genoemd worden, is het voorstel om -naar analogie van eerdergenoemde denktank- dit ook in de vorm van een denktank verder uit te werken. Dit kan op twee manieren:
 • in de vorm van de reeds eerder genoemde denktank (voorstel 1);
 • in de vorm van een aparte taskforce.

De leden gaan akkoord en kiezen voor inrichting van een denktank. De denktank dient tevens gevuld te worden met de inhoudelijk deskundigen op het gebied van medicatieveiligheid. De focus van de denktank dient gericht te zijn op de realisatie van de outcome-doelen. In de tweede helft van 2018 zal expliciet aandacht worden gegeven aan de behoeften van de langdurige zorg (bijvoorbeeld voor uitwerking van toediening).

B14-06:

Besluit

 • Stemt u in met het organiseren van een bestuurlijk leveranciersoverleg op basis van use cases bij onvoldoende resultaat in bestaande leveranciersoverleggen?
 • Stemt u in met het gezamenlijk uitwerken van een beleidskalender met koepelorganisaties, de OIZ en VWS?

De leden gaan akkoord.

Besluiten 26-03-2018

B15-01

Besluit

 • Stemmen de leden van het Informatieberaad ermee in dat het vaststellen van de verslagen van de vergaderingen van het Informatieberaad vanaf 26 maart 2018 schriftelijk wordt afgedaan?

De leden gaan akkoord.

B15-02

Besluit

 • Stemt het Informatieberaad in met het voorstel om een verkenner aan te stellen voor het borgen (governance) van standaarden en afspraken van de programma’s MedMij, Medicatieproces, VIPP, @Patientconnect en Registratie aan de Bron?

De leden gaan akkoord.

B15-03

Besluit

 • De trekkers van de outcomedoelen rapporteren in het vervolg op basis van de onderstaande vragen over de stand van zaken met betrekking tot de outcomedoelen:
 • Wat was de doelstelling? En waar staan we?
 • Wat zijn de meest recente inzichten?
 • Wat wordt er van het Informatieberaad gevraagd, om zaken te versnellen?
 • Zijn er dwarsverbanden waar verschillende zaken op elkaar zitten te wachten?
 • Is daarvoor een beslissing van het Informatieberaad nodig?

De leden gaan akkoord.

B15-04

Besluit

 • De leden van het Informatieberaad committeren zich aan de ontwikkeling en implementatie van eenduidige taal (via koppeltaal SNOMED CT) voor de verpleegkundige en verzorgende beroepsgroep. Zij onderschrijven de intentie over het belang van het ontwikkelen en implementeren van eenduidige taal voor verpleging en verzorging, via SNOMED CT.

De leden gaan akkoord.

B15-05

Besluit

Besluit 15-04:

 • De informatiestandaard e-Overdracht wordt toegelaten tot de basisinfrastructuur met de afspraak dat bij het Informatieberaad van juni 2018 er een implementatieplan ligt.

De leden gaan akkoord.

B15-06

Besluit
-  De basisprincipes worden beschreven vanuit het perspectief van mensen, aangezien die centraal staan. In de afgeleide principes en verdere uitwerkingen komt het perspectief van zorgverleners terug, omdat zij een essentiële rol spelen in het zorgproces van mensen. Er is een terugkomrecht op dit besluit afgesproken. Een nadere uitwerking wordt tijdens het volgende Informatieberaad van juni 2018 besproken.

De leden gaan akkoord.

Besluiten 18-06-2018

Besluit 16-01

Een verder uitgewerkt stuk over de kaders voor het duurzaam informatiestelsel zal worden besproken tijdens de vergadering van het Informatieberaad op 10 september 2018.

De leden gaan akkoord.                                                                                                                                                          

Besluit 16-02

Marjon Kallewaard stelt zich beschikbaar als vertegenwoordiger vanuit het Informatieberaad voor de agendacommissie en zal dit binnen de FMS afstemmen.

De leden gaan akkoord.

Besluit 16-03

De tijdens de vergadering van 18 juni besproken punten over het rapport van KPMG (Outcomedoelen in kaart) worden met KPMG gedeeld. Na het onafhankelijke definitieve rapport van KPMG volgt een beleidsreactie richting de Tweede Kamer. Het definitieve rapport en de concept-beleidsreactie worden besproken tijdens de volgende vergadering van het Informatieberaad op 10 september.

De leden gaan akkoord.

Besluit 16-04

Het Informatieberaad zorgt dat iemand die namens de hele sector gemandateerd is, deel uit gaat maken van de brede danktank medicatieveiligheid.

De leden gaan akkoord.

Besluit 16-05


Jan-Pieter Schouten, Carin Littooij of Rob Dijkstra en onder voorbehoud Marcel Daniëls worden ambassadeur voor outcomedoel 1 (medicatieveiligheid).

De leden gaan akkoord.

Besluit 16-06


De leden stemmen in het met voorstel voor de zorgbrede toepassing van de BgZ en het Model van zib’s. Er wordt toegewerkt naar sectorbrede zib’s en daarnaast zib’s per sector. De leden willen nu stap voor stap onderzoeken hoe zij dit kunnen realiseren en kijken daarbij naar de wijze waarop huisartsen dit nu aan het beproeven gaan.

De leden gaan akkoord.

Besluit 16-07

De IB leden stemmen in met de uitwerking van een open oplossing voor veilige mail en oplevering van een plan van aanpak in september 2018

De leden gaan akkoord.

Besluiten 10-09-2018

B-17-01

Reactie KPMG-Rapport Outcomedoelen in Kaart

Het Informatieberaad stemt in met de conceptreactie op het KMPG-rapport Outcomedoelen in Kaart. De reactie wordt ondertekend door het Informatieberaad excl VWS. Het rapport en de reactie van het Informatieberaad worden aangeboden aan Minister Bruins. Minister Bruins biedt het rapport, de reactie van het Informatieberaad en de aparte beleidsreactie van VWS aan aan de Tweede Kamer.

B-17-02

Eenheid van Taal (EvT)

Het Informatieberaad stemt in met de inhoudelijke uitgangspunten voor de invoering van EvT. Omdat de implementatiegevolgen pas duidelijk worden bij concretisering van de roadmap in projecten, hebben alle Informatieberaadleden terugkomrecht op hun instemming voor dit punt.

B-17-03

Veilige mail (1)

Het Informatieberaad stemt in met het plan van aanpak voor het project Veilige mail.

B-17-04

Veilige mail (2)

Het Informatieberaad stemt in met het voorleggen van het plan van aanpak voor het project Veilige mail aan de Architectuurboard.

B-17-05

Samenstelling Informatieberaad (1)

Het Informatieberaad wil af van de term ‘agendalid’. Vanaf nu wordt alleen gestemd over wel/niet toetreden tot het Informatieberaad.

B-17-06

Samenstelling Informatieberaad (2)

Afgesproken wordt dat de formule voor toetreding tot het Informatieberaad is: “Binding van koepelorganisaties die grote partijen vertegenwoordigen waar de ICT voor de zorg geregeld moet worden”.

B-17-07

Samenstelling Informatieberaad (3)

Het Informatieberaad stemt in met de toetreding van BGJZ als lid van het Informatieberaad.

B-17-08

Samenstelling Informatieberaad (4)

Het Informatieberaad stemt niet in met de toetreding van RSO Nederland als lid van het Informatieberaad.

B-17-09

Samenstelling Informatieberaad (5)

Het Informatieberaad stemt niet in met de toetreding van CPZ als lid van het Informatieberaad.

B-17-10

Communicatieplan Informatieberaad (1)

VNG geeft aan de huidige boodschappen van het Informatieberaad erg technisch en diepgaand te vinden. Afgesproken wordt dat de communicatieboodschappen van het Informatieberaad duidelijk moeten zijn voor iedereen.

B-17-11

Communicatieplan Informatieberaad (2)

Het Informatieberaad stemt in met de voorgestelde punten voor de invoering van het Communicatieplan.                                                                                                                        

Besluiten 10-12-2018

B-18-01

iKaders voor het Informatiestelsel

Het Informatieberaad gaat akkoord met deel 1 van de Kaders voor het duurzaam informatiestelsel en in ondervindt in de praktijk wat de werkbaarheid van deze principes is.

B-18-02

ZorgAdresInformatieStelsel

Het Informatieberaad stemt in met het voorstel van VWS het voorgestelde stelsel in een project te realiseren.

B-18-03

Digitale toegankelijkheid

De leden van het Informatieberaad stemmen in principe in met bovenstaande punten en zeggen toe dit besluit ook uit te dragen onder hun leden en over een half jaar aan te geven hoe toepassing van de richtlijn verloopt.

B-18-04

Open consultatie medicatieoverdracht

Het Informatieberaad stemt in met het in open consultatie brengen van de Informatiestandaard Medicatieproces.

Besluiten 21-01-2019

B-18-05

Labcodeset

Het Informatieberaad stemt in met

 • de Labcodeset als bouwsteen op te nemen in de basisinfrastructuur zorg;
 • in nauwe samenwerking met de hiervoor opgestelde beheerorganisaties (NVKC, NVMM en Nictiz) te bevorderen dat bij projecten, initiatieven en lopende activiteiten waarin registratie en uitwisseling van laboratoriuminformatie aan de orde is, gebruik gemaakt wordt van LOINC en SNOMED CT conform de inhoud van de Nederlandse Labcodeset;
 • in te stemmen met onderzoek van VWS beleidsdirecties naar een sectorbrede implementatie.

B-18-06

Medmij afsprakenstelsel

Het Informatieberaad stemt in het Medmij afsprakenstelsel op te nemen in de basisinfrastructuur zorg.

B-18-07

Digivaardig in de zorg

Het Informatieberaad:

 • deelt het belang van voldoende digitale vaardigheden bij zorgverleners en zegt toe dit via de koepels mee te nemen in het beleid;
 • schaart ich achter het initiatief van een nationale kennissite digitale vaardigheden;
 • vindt dat instellingen hier zelf financieel aan bij dienen te dragen.

Toezeggingen 11-01-2018

Datum

Nr.

Onderwerp

Verantwoordelijke partij

Status

11012018

T14-01

Zorgadresboek. Ron Roozendaal zegt dat de architectuurcommunity in het IB van maart 2018 met een voorstel voor een zorgadresboek komt

Architectuurcommunity Zorg

Afgehandeld

11012018

T14-03

Denktank i-medicatieveiligheid bij outcome-doel 1. In het IB van maart 2018 ligt de omschrijving van de doelstelling van de denktank en wordt het IB geïnformeerd over de voortgang.

Trekker outcome-doel 1

Afgehandeld

11012018

T14-04

Delen positieve resultaten. Goed lopende projecten die bijdragen aan het realiseren van de outcome-doelen worden breed gedeeld, o.a. via de website www.informatieberaadzorg.nl

Allen

Afgehandeld

11012018

T14-05

Communicatieprogramma. VWS zegt toe een grootschalig communicatieprogramma te starten

VWS

Lopend

11012018

T14-06

Totaaloverzicht aan afhankelijkheden van (te verwachtte) resultaten van projecten en programma’s die bijdragen aan de realisatie van de outcome-doelen.  VWS zegt toe een totaaloverzicht in samenwerking met lopende projecten en programma’s op te stellen

VWS

Afgehandeld

11012018

T14-07

Discrepantie cure&care. Nader onderzoeken waar de discrepantie tussen cure&care zit op gebied van gegevensuitwisseling in de zorg.

Erik Kuik en Kees van der Burg

Lopend

11012018

T14-09

BgZ en model van ZIB’s. Agendering zorgbrede toelating BgZ en model ZIB’s in het IB van juni 2018. De eerstelijnszorg en Actiz onderzoeken voorafgaand aan besluit tot zorgbrede toelating van BgZ en model van ZIB’s de implicaties van de toelating tot de  eerstelijnszorg, verpleeghuiszorg en thuiszorg.

NHG, LHV, Ineen en Actiz

Afgehandeld

11012018

T14-10

AVG-helpdesk. Koepels die gezamenlijk een AVG-helpdesk willen starten kunnen gebruik maken van middelen en projectondersteuning die VWS hiervoor beschikbaar stelt

Koepelorganisaties

Afgehandeld

Toezeggingen 26-03-2018

Datum

Nr.

Onderwerp

Verantwoordelijke partij

Status

26032018

T15-01

Implementatie informatiestandaard eOverdracht

Voor de implementatie van de informatiestandaard eOverdracht wordt een implementatieplan opgesteld, waaruit blijkt dat het een haalbaar voorstel is.

V&VN

Afgehandeld

26032018

T15-02

Kaders duurzaam informatiestelsel

Kaders voor het duurzaam informatiestelsel na een volgende open consultatie integraal voorleggen aan het IB (basisprincipes en uitwerking)

ZN en Architectuurcommunity

Afgehandeld

Toezeggingen 18-06-2018

Datum

Nr.

Onderwerp

Verantwoordelijke partij

Status

11012018

T14-04

Delen positieve resultaten. Goed lopende projecten die bijdragen aan het realiseren van de outcome-doelen worden breed gedeeld, o.a. via de website www.informatieberaadzorg.nl

Allen

Afgehandeld

11012018

T14-05

Communicatieprogramma. VWS zegt toe een grootschalig communicatieprogramma te starten

VWS

Lopend

11012018

T14-06

Totaaloverzicht aan afhankelijkheden van (te verwachtte) resultaten van projecten en programmas die bijdragen aan de realisatie van de outcome-doelen.  VWS zegt toe een totaaloverzicht in samenwerking met lopende projecten en programma’s op te stellen

VWS

Afgehandeld

11012018

T14-07

Discrepantie cure&care. Nader onderzoeken waar de discrepantie tussen cure&care zit op gebied van gegevensuitwisseling in de zorg.

Erik Kuik en Kees van der Burg

Afgehandeld

26032018

T15-01

Implementatie informatiestandaard eOverdracht

Voor de implementatie van de informatiestandaard eOverdracht wordt een implementatieplan opgesteld, waaruit blijkt dat het een haalbaar voorstel is.

V&VN

Afgehandeld

26032018

T15-02

Kaders duurzaam informatiestelsel

Kaders voor het duurzaam informatiestelsel na een volgende open consultatie integraal voorleggen aan het IB (basisprincipes en uitwerking)

ZN en Architectuurcommunity

Afgehandeld

18-06-2018

T16-01

Een verder uitgewerkt stuk over de kaders voor het duurzaam informatiestelsel zal worden besproken tijdens de vergadering van het Informatieberaad op 10 september 2018.

VWS

Afgehandeld

18062018

T16-02

Ervaringen t.b.v grensoverschrijdende zorg

De ervaringen van Han Tanis met een controle op verzekeringsrecht van Europese burgers worden meegenomen in het traject van  grensoverschrijdende zorg.

VWS/Han Tanis

Lopend, onderwerp is ingebracht. Uitkomst nog niet bekend.

18062018

T16-03

Video

In het najaar van 2018 wordt een video gemaakt over het feit dat ambulancemedewerkers dan (naar verwachting) bij spoedeisende zaken de medicatie van mensen kunnen raadplegen.

VWS

Bij nader inzien geschrapt. Vanwege vertraging in 2018 en 2019 ten aanzien van de pilots met het voor ambulancemedewerkers beschikbaar krijgen van medicatiegegevens in ambulances is in 2019 besloten om deze actie bij nader inzien te schrappen als actiepunt voor de korte termijn. Dit neemt niet weg dat dit actiepunt op een later moment in de tijd alsnog uitgevoerd kan worden.

18062018

T16-04

Voortgang outcomedoelen

De ambassadeurs van de vier outcomedoelen organiseren dat tijdens de volgende vergaderingen van het Informatieberaad structureel over de voortgang van de outcomedoelen wordt gerapporteerd en meer specifiek over wat niet, maar zeker ook over wat wel is bereikt. Zij zullen hiertoe actief worden geinformeerd over de plannen en stand van zaken in elke sector. Er kan worden geëscaleerd naar de leden die een specifieke sector vertegenwoordigen en indien nodig naar de voorzitter.

Ambassadeurs outcomedoelen

Afgehandeld

18062018

T16-05

Visie over BgZ opnemen in contracten

ZN geeft tijdens de komende vergadering van het Informatieberaad in september aan hoe ZN aankijkt tegen het verzoek om de BgZ op te nemen in de contracten.

De leden van het Informatieberaad geven tijdens de volgende vergadering aan hoe zij aankijken tegen de implementatie van de BgZ en de zib’s in hun sector.

ZN

Afgehandeld

Toezeggingen 10-09-2018

Datum

Nr.

Onderwerp

Verantwoordelijke partij

Status

11012018

T-14-04

Delen positieve resultaten. Goed lopende projecten die bijdragen aan het realiseren van de outcome-doelen worden breed gedeeld, o.a. via de website www.informatieberaadzorg.nl

Allen

Afgehandeld

26032018

T-15-02

Kaders duurzaam informatiestelsel

Kaders voor het duurzaam informatiestelsel na een volgende open consultatie integraal voorleggen aan het IB (basisprincipes en uitwerking)

ZN en Architectuurcommunity Afgehandeld

18062018

T-16-01

Een verder uitgewerkt stuk over de kaders voor het duurzaam informatiestelsel zal worden besproken tijdens de vergadering van het Informatieberaad op 10 september 2018.

VWS

Afgehandeld

18062018

T-16-02

Ervaringen t.b.v grensoverschrijdende zorg

De ervaringen van Han Tanis met een controle op verzekeringsrecht van Europese burgers worden meegenomen in het traject van  grensoverschrijdende zorg.

VWS/ZN

Lopend, onderwerp is ingebracht. Uitkomst nog niet bekend.

18062018

T-16-03

Video

In het najaar van 2018 wordt een video gemaakt over het feit dat ambulancemedewerkers dan (naar verwachting) bij spoedeisende zaken de medicatie van mensen kunnen raadplegen.

VWS

Bij nader inzien geschrapt. Vanwege vertraging in 2018 en 2019 ten aanzien van de pilots met het voor ambulancemedewerkers beschikbaar krijgen van medicatiegegevens in ambulances is in 2019 besloten om deze actie bij nader inzien te schrappen als actiepunt voor de korte termijn. Dit neemt niet weg dat dit actiepunt op een later moment in de tijd alsnog uitgevoerd kan worden.

Nieuwe acties/toezeggingen

10092018

T-17-01

Actuele stand van zaken HIMSS-projecten

VWS zal een actuele stand van zaken van de voortgang van de projecten die tijdens de HIMSS in Sitges zijn opgestart, verspreiden.

VWS

Afgehandeld

10092018

T-17-02

Schriftelijk de stand van zaken delen over de implementatie van BgZ in de sector

GGZ Nederland en VGN zullen schriftelijk alsnog de stand van zaken delen over de implementatie van BgZ in haar sector.

GGZ NL

VGN

Afgehandeld

10092018

T-17-03

Eenheid van Taal (EvT) (1)

GGZ NL geeft aan te worstelen met de inhoudelijke uitgangspunten voor EvT. VWS kan zich voorstellen dat veel sectorale taal niet in de basisset EvT zit en stelt voor hierover van gedachten te wisselen.

VWS

Afgehandeld

10092018

T-17-04

Eenheid van Taal (EvT) (2)

Ineen verwacht dat de ‘mapping’ veel tijd gaat kosten en vraagt zich af of niet zsm gestart moet worden met de opzet en de planning hiervan. VWS geeft aan hier tijdens het IB van december meer over te kunnen zeggen

VWS

Afgehandeld

10092018

T-17-05

Veilige mail

FMS vraagt een definitie van veilige mail op te nemen in het plan van aanpak. Ook waarschuwt FMS voor de administratieve lasten die dit project mee kan brengen. De Voorzitter geeft aan dat beide punten worden meegeomen in de uitwerking.

VWS

Afgehandeld

10092018

T-17-06

Samenstelling Informatieberaad

FMS voert overleg met ZKN over mogelijke toetreding tot het IB en de vertegenwoordiging van medisch specialisten in het IB. In het IB van december laat FMS weten of zij instemt met toetreding ZKN tot het IB.

FMS

Afgehandeld

10092018

T-17-07

Communicatieplan Informatieberaad

Concreter beschrijven wat precies verlangt wordt van en hoeveel tijd er in gaat zitten voor de communicatieafdelingen van de Informatieberaadleden.

VWS

Afgehandeld