Overzicht besluiten 2019

Besluiten 21-01-2019

B-18-05

Labcodeset

Het Informatieberaad stemt in met

 • de Labcodeset als bouwsteen op te nemen in de basisinfrastructuur zorg;
 • in nauwe samenwerking met de hiervoor opgestelde beheerorganisaties (NVKC, NVMM en Nictiz) te bevorderen dat bij projecten, initiatieven en lopende activiteiten waarin registratie en uitwisseling van laboratoriuminformatie aan de orde is, gebruik gemaakt wordt van LOINC en SNOMED CT conform de inhoud van de Nederlandse Labcodeset;
 • in te stemmen met onderzoek van VWS beleidsdirecties naar een sectorbrede implementatie.

B-18-06

Medmij afsprakenstelsel

Het Informatieberaad stemt in het Medmij afsprakenstelsel op te nemen in de basisinfrastructuur zorg.

B-18-07

Digivaardig in de zorg

Het Informatieberaad:

 • deelt het belang van voldoende digitale vaardigheden bij zorgverleners en zegt toe dit via de koepels mee te nemen in het beleid;
 • schaart ich achter het initiatief van een nationale kennissite digitale vaardigheden;
 • vindt dat instellingen hier zelf financieel aan bij dienen te dragen.

Besluiten 25-03-2019

B-19-01

De Kerngroep wordt gevraagd in het najaar ergens in Nederland (bijv. op een waddeneiland) een programma voor het Informatieberaad en de vrienden van het Informatieberaad te organiseren. VWS zal dit faciliteren.

B-19-02

Het Informatieberaad stemt met aandachtspunten in met het vaststellen van de informatiestandaard Mp9 als bouwsteen van het duurzaam informatiestelsel ten behoeve van opname in het duurzaam informatiestelsel van de zorg.

Besluiten 17-06-2019

B-20-01

Naar aanleiding van het verslag van 25 maart stemt het Informatieberaad in met het voorstel van Arno van Son (ZN) om Ron Roozendaal aan te wijzen als tweede linking pin van de Architectuurboard.

B-20-02

Het Informatieberaad stelt de handreiking anonimiseren zorgdata vast. De handreiking wordt op de website van het Informatieberaad geplaatst.

B-20-03

Het Informatieberaad stemt met in met het advies van de Architectuurboard bij kaders voor duurzaam informatiestelsel. De kaders voor een duurzaam informatiestelsel worden eerst beproefd bij projecten en programma’s. Na geslaagde beproeving worden de kaders ter vaststelling aan het Informatieberaad voorgelegd.

B-20-04

Het Informatieberaad stemt in met het advies van de Architectuur board en laat Beelduitwisseling met IHE-profielen niet toe tot de basisinfrastructuur.

B-20-05

Het Informatieberaad stemt in met de volgende aanpassingen in het proces van toelating:

 • De termijn van openstelling voor een open consultatie standaard op zes weken te zetten.
 • De frequentie van aantal open consultaties te verlagen van vier tot drie keer per jaar (januari, mei, september)
 • Onderscheid te maken tussen kandidaat bouwstenen en vastgestelde bouwstenen en dit op te nemen in de procesafspraken.

De oplegger ter besluitvorming komt van de hand van het secretariaat van het Informatieberaad. De oplegger bevat het gevraagde besluit van de indieners, samenvatting van de open consultatie, het advies van de Architectuurboard en het advies van de Kerngroep.

B-20-06

Het Informatieberaad stemt in met het toetreden van GGD-GHOR tot het beraad.

Besluiten 23-09-2019

B-21-01

Het Informatieberaad stemt in met het voorstel dat de trekkers van de outcomedoelen, in overleg met de Kerngroep en het Informatieberaad, de streefdata en targets op de website herformuleren.

B-21-02

Het Informatieberaad stemt in met het voorstel om bij de monitoring van de outcomedoelen de focus te leggen op grote programma’s en lopende trajecten, zoals de VIPP’s, Medicatie-overdracht, Beelduitwisseling, eOverdracht en uitwisselingen van BgZ en MedMij.

B-21-03

Het Informatieberaad stelt het rapport over de Governance van het beheer van informatiestandaarden vast en stelt ten aanzien van het addendum vast dat het advies van de Commissie Van der Zande leidend is.

B-21-04

Het Informatieberaad stemt in met de door de Kerngroep geadviseerde inhoud van de IB-reactie aan minister Bruins op het rapport Governance van het beheer van informatiestandaarden. Deze reactie is exclusief de leden vanuit VWS.

B-21-05

Het Informatieberaad stemt in om tot een andere inrichting van de expertgroepen en communities te komen waarbij:

 1. Alle deelnemers deel uit maken van één community en naar behoefte deelnemen op verschillende thema’s;
 2. De deelnemers primair gevraagd wordt om te klankborden bij het opstellen van adviesrapporten door bureaus, in opdracht van het Informatieberaad;
 3. De organisatie van de community bij één gespecialiseerde community-organisator wordt ondergebracht.

B-21-06

Het Informatieberaad stemt in met het continueren van de AVG-Helpdesk na 31 december 2019 voor één jaar, inclusief vaststelling taken.

B-21-07

Het Informatieberaad stemt in met het opstellen van een convenant met betrekking tot de implementatie van het medicatie-proces.

B-22-01

Het Informatieberaad heeft besloten dat de targets per sector worden geherformuleerd met mijlpalen per jaar (voor 2020, 2021, 2022, 2023 etc). Daar waar het niet realistisch is dat voor een sector voor een bepaalde datum de volle 100% wordt gehaald wordt een realistisch ander percentage aangehouden (bijvoorbeeld 95%). Tijdens de vergadering van het Informatieberaad op 10 februari 2020 neemt het Informatieberaad een besluit over de geherformuleerde targets.

B-22-02

De leden van het Informatieberaad stemmen in de rol van de ambassadeurs, waarbij deze wordt opgevat als het rapporteren over de successen en knelpunten met betrekking tot de outcomedoelen, richting het IB. De ambassadeurs zijn zelf niet verantwoordelijk voor het behalen van deze doelen, omdat dit aan de sectoren is.

B-22-03

Maarten Klomp (InEen) neemt het initiatief voor het organiseren van een bijeenkomst (afstofsessie) met ziekenhuizen, de SEH-artsen, de ambulance-voorziening en de huisartsen. Implicaties met betrekking tot het toevoegen van acute zorg als vijfde prioriteit worden tijdens deze bijeenkomst in kaart gebracht. Deze bijeenkomst vindt voor 10 februari 2020 plaats, zodat de inzichten tijdens de vergadering van het Informatieberaad op 10 februari besproken kunnen worden. VWS is bereid te ondersteunen.

In het eerstekwartaal van 2020 wordt hierover een besluit genomen. Op 10 februari wordt een tussenstand gegeven.

B-22-04

Visie op samenhang in de zorginfrastructuren in Nederland: Het Informatieberaad onderschrijft de visie op zorg infrastructuren. Over de andere twee gevraagde besluiten stemt het Informatieberaad niet in. In plaats daarvan moet toegewerkt worden naar keuzes die gemaakt moeten worden naar de toekomst toe, zoals verwoord in besluit B-22-05.

B-22-05

VWS neemt samen met ZN (Arno van Son) het initiatief om in ieder geval mensen van MedMij, VZVZ, Nictiz en RSO Nederland bij elkaar te brengen, om een aanzet voor de doelarchitectuur te maken en de Architectuurboard wordt hierbij betrokken. Uitgangspunt hierbij is dat heldere te maken keuzes ten behoeve van de doelarchitectuur worden geformuleerd en dat deze worden verwerkt in, een startnotitie die wordt besproken tijdens de vergadering van het Informatieberaad op 10 februari 2020. Voor de zomer van 2020 wordt een meer uitgewerkt voorstel voor de doelarchitectuur tijdens de vergadering van het Informatieberaad besproken en worden de keuzes gemaakt die op 10 februari zijn besproken.

B-22-06

De leden van het Informatieberaad gaan akkoord met het proces van toelating, om duidelijkheid te geven in het verschil tussen bouwstenen en kandidaat bouwstenen.

B-22-07

De leden van het Informatieberaad gaan akkoord met de aansluiting van de secretaris van de Architectuurboard bij de toets op vormvereisten.

Toezeggingen

Toezeggingen 21-01-2019

Datum

Nr.

Onderwerp

Verantwoordelijke partij

Status

21-01-2019

T-18-06

Omdat agendapunt Beelduitwisseling via IHE XDS nog niet in volledigheid in de Architectuurboard is besproken, wordt dit agendapunt uitgesteld tot een volgende vergadering.

VWS

Punt wordt aangehouden voor nadere bespreking op 17 juni.

21-01-2019

T-18-07

Op korte termijn kijken naar een mogelijkheid dit jaar nog gezamenlijk 2-3 dagen deel te nemen aan een bestaand evenement en daarna te eindigen met een dag waarin geprobeerd wordt tot concrete afspraken te komen.

VWS

Afgehandeld

21-01-2019

T-18-08

In gesprek gaan over dat de actuele toedienlijst (onderdeel van de medicatiestandaard) nog niet toe is aan POC of pilots.

KNMP en Actiz

Lopend

21-01-19

T-18-09

Met het Kerngroeplid van ZKN regelen dat ook ZKN wordt opgenomen in de monitor.

VWS (Secretariaat IB)

Afgehandeld

21-09-2019

T-18-10

Zorgen dat ook dokters en patiënten worden betrokken bij IHE XDS.

VWS

Is afstemming over gezocht met IHE.

21-09-2019

T-18-11

Domien Debruyne inlichten over hoe aansluiting tussen het IB en de leveranciers is geregeld.

VWS (Secretariaat IB)

Lopend

Toezeggingen 25-03-2019

Datum

Nr.

Onderwerp

Verantwoordelijke partij

Status

25-03-2019

T-19-01

De presentatie van Pieter Helmons op de site van het Informatieberaad publiceren.

VWS (Secretariaat IB)

Afgehandeld

25-03-2019

T-19-02

De presentatie van Ingrid van Es (NVZ) op de site van het Informatieberaad publiceren.

VWS (Secretariaat IB)

Afgehandeld

25-03-2019

T-19-03

De presentatie van Dorine Veldhuyzen (BabyConnect) op de site van het Informatieberaad publiceren.

VWS (Secretariaat IB)

Afgehandeld

25-03-2019

T-19-04

De presentatie van Karoline Moors (projectleider AVG-helpdesk voor zorg, welzijn en sport) op de site van het Informatieberaad publiceren.

VWS (Secretariaat IB)

Afgehandeld

25-03-2019

T-19-05

Save the date voor het werkbezoek van het Informatieberaad van 10 mei a.s. uitsturen.

VWS (Secretariaat IB)

Afgehandeld

Toezeggingen 17-06-2019

Datum

Nr.

Onderwerp

Verantwoordelijke partij

Status

17-06-2019

T-20-01

Bij aantreden van een nieuwe linking pin voor de Architectuurboard zal Ron Roozendaal zich terugtrekken als tweede linking pin.

Allen

Lopend

17-06-2019

T-20-02

Voor de Whole-System-In-The-Room-sessies is meer tijd nodig om gemandateerde vertegenwoordigers beschikbaar te krijgen. De sessies die op kort termijn zouden plaatsvinden worden verplaatst naar een tijdstip waarop de gemandateerden wel bekend zijn

VWS

Afgehandeld

17-06-2019

T-20-03

Arno van Son (ZN) gaat na of de kaders voor een duurzaam informatiestelsel op het programma TWIIN beproefd kan worden.

ZN

Lopend

17-06-2019

T-20-04

Ron Roozendaal (VWS) gaat met de leden van het Informatieberaad na bij welke andere projecten/programma’s de kaders voor een duurzaam informatiestelsel beproefd kunnen worden.

Allen

Lopend

17-06-2019

T-20-05

Arno van Son (ZN) bespreekt met Ron Roozendaal (VWS) hoe versnelling in TWIIN i.r.t. beelduitwisseling aangebracht kan worden.

ZN en VWS

Lopend

17-06-2019

T-20-06

De leden van het Informatieberaad delen positieve voorbeelden van WTCG-proof websites in de zorg tijdens de VIPP-reis van september

Allen

Afgehandeld

17-06-2019

T-20-07

De leden van het Informatieberaad verzoeken de Architectuurcommunity om met een voorstel voor een doelarchitectuur te komen.

Architectuurcommunity

Afgehandeld

Toezeggingen 23-09-2019

Datum

Nr.

Onderwerp

Verantwoordelijke partij

Status

23-09-2019

T-21-01

VWS legt contact met InEen over de aansluiting van kleine partijen op Z-CERT.

VWS

Lopend

23-09-2019

T-21-02

Jaarlijks komt er een vijfde Informatieberaad. De planning van de open consultaties wordt hierop aangepast.

Secretariaat Informatieberaad

Afgehandeld

23-09-2019

T-21-03

De trekkers van de outcomedoelen leggen op 2 december 2019 de aanpassingen van de streefdata en targets ter besluit voor aan het Informatieberaad

Trekkers van de outcomedoelen

Afgehandeld

23-09-2019

T-21-04

De KNMP organiseert een samenkomst na bestuurlijke accordering van het Masterimplementatie plan van Medicatie-overdracht

KNMP

Lopend

23-09-2019

T-21-05

Programma Medicatie-overdracht wordt geagendeerd voor het Informatieberaad van 2 december

VWS

Afgehandeld

23-09-2019

T-21-06

Besluitvorming van het aansluitschema wordt geagendeerd voor het Informatieberaad van 2 december

VWS

Afgehandeld

23-09-2019

T-21-07

De leden van het Informatieberaad

Committeren zich aan actieve participatie door de deelnemende koepels bij de voortzetting van de AVG-Helpdesk.

Allen

Afgehandeld

Toezeggingen 02-12-2019

Datum

Nr.

Onderwerp

Verantwoordelijke partij

Status

02-12-2019

T-22-01

Op 10 februari 2020 wordt tijdens de vergadering van het Informatieberaad een besluit genomen over het voorstel voor een regiebureau.

Allen

Afgehandeld

02-12-2019

T-22-02

Tijdens de vergadering van het Informatieberaad op 10 februari wordt een concept-roadmap voorgelegd en een vervolgaanpak waarmee mapping (portfoliomanagement) van de vijf lopende programma’s mogelijk is.

Allen

Afgehandeld

02-12-2019

T-22-03

De leden van het Informatieberaad geven bij het secretariaat van het IB aan of zij in van 8 t/m 10 juli 2020 in hun agenda kunnen reserveren, voor de bijeenkomst van de Vrienden van het Informatieberaad.

Allen

Lopend

02-12-2019

T-22-04

VWS bespreekt tijdens de vergadering van 10 februari 2020 van het Informatieberaad met de andere bij het Informatieberaad aangesloten partijen voorstellen op welke manier, met welke prioriteiten en met welke doelgroepen de zorg aan zou moeten sluiten op veilig inloggen. Dit punt wordt voorafgaande aan deze vergadering ook besproken in de Agendacommissie en in de Kerngroep.

VWS

Afgehandeld

02-12-2019

T-22-05

Het Informatieberaad neemt tijdens vergadering op 10 februari 2020 een besluit over het toetreden van Privacy First tot het Informatieberaad.

Allen

Afgehandeld

02-12-2019

T-22-06

Partijen uit het Informatieberaad kunnen zich bij VWS melden als ze mee willen denken over het beschikbaar krijgen van gegevens bij spoedzorg.

Allen

Lopend

02-12-2019

T-22-07

Het secretariaat van het Informatieberaad nodigt Harry van Dorenmalen uit om tijdens een volgende vergadering van het Informatieberaad Zorg inhoudelijk uiteen te zetten wat hij in het kader van de Taskforce aan het doen is en wat deze activiteiten op termijn kunnen opleveren.

Secretariaat Informatieberaad

Lopend