Overzicht besluiten 2020

Besluiten Informatieberaad 30 november

B27-01

Toestemming en lokalisatie
Het Informatieberaad besluit tot:
het toelaten van Mitz Afsprakenstelsel als kandidaat bouwsteen toestemmingsregister in het duurzaam Informatiestelsel Zorg.
Hierbij worden de aandachtspunten en randvoorwaarden zoals verwoord in het advies van de AB meegenomen.
B27-02 Adressering
Het Informatieberaad besluit tot:
ZORG-AB als (voorlopige) gemeenschappelijke voorziening met inachtneming van de noodzaak een uitwerking te gaan maken van het zorgadresinformatiestelsel en zorgaanbieders hun vindbaarheid gaan registreren in het ZORG-AB.

B27-03

Identificatie en authenticatie
Het Informatieberaad besluit tot:
Het loskoppelen van identificatienummers en authenticatiemiddelen van zorgaanbieders en zorgverleners. Het loskoppelen van register en middel mee te nemen in het project ‘toekomstbestendig maken uzi’ dat door VWS is gestart. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met de koepels en het veld.
B27-04

Autorisatie
Het Informatieberaad besluit tot:

  • een projectmatige aanpak om tot generieke autorisatieafspraken te komen, laat hiervoor: een projectplan opstellen waarin acties uitgewerkt worden, inclusief samenhang, tijdspad en begroting.
  • Het doel is om een voorziening te creëren waardoor zorgverleners en zorgaanbieders eenvoudiger en meer eenduidig autorisaties af kunnen spreken, conform wet- en regelgeving en gebaseerd op kwaliteitsstandaarden en informatiestandaarden.

De input vanuit de koepels en het veld wordt hierbij betrokken.

B27-05 Plan van aanpak eOverdracht.
Het IB gaat akkoord met de opdracht aan TWIIN conform bijgaand plan van aanpak en het daarop passende voorstel voor e Overdracht/verpleegkundige overdracht
(sturing en financiering);
  • Voorafgaand aan de uitvoering van het plan van aanpak dient een toets te worden uitgevoerd op het commitment van een brede vertegenwoordiging van de gebruikersverenigingen en de ICT-leveranciers werkzaam in de betrokken sectoren van de zorg en de belangrijkste brancheorganisaties.
  • Aan het einde van fase 3 (ontwerpfase) dient er een breed gedragen positief advies van alle betrokken partijen te zijn alvorens overgegaan kan worden tot beproeving en implementatie.
  • Binnen het programma eOverdracht van TWIIN het samenbrengen van bestaande én nieuwe infrastructuren en voorzieningen te onderzoeken. Daarbij wordt binnen TWIIN voor alle use-cases van eOverdracht bekeken of Nuts instellingen met andere Nuts instellingen én met niet-Nuts instellingen kunnen communiceren.
B27-06 Governance beheer Informatiestandaarden
Een merendeel van het IB onderschrijft het advies:
Het advies behelst het houderschap van het standaardenstelsel neer te leggen bij een regie-organisatie die wordt ondergebracht bij een departementale directie van het ministerie van VWS.
Dit is een tijdelijke oplossing voor drie jaar alvorens dit over te brengen naar een andere instelling. In het advies wordt verder voorgesteld om de rol van beheerder ook formeel te beleggen bij Nictiz.
VWS neemt het advies uit het rapport over en zal met de aanvullingen vanuit het Informatieberaad met een eigen beleidsreactie komen. Deze beleidsreactie wordt samen met het rapport aangeboden aan de Tweede Kamer.
B27-07 Doelarchitectuur
Het Informatieberaad besluit tot:
  • Een verdere uitwerking van de drie oorspronkelijk geprioriteerde knelpunten met de voorkeursscenario’s uit het eindrapport als uitgangspunt.
  • Een bestuurlijke samenvatting en visualisatie van de verdere uitwerking eindrapport.
B27-08 Opnemen van IB-vergaderingen
Het Informatieberaad besluit IB-vergaderingen alleen op te nemen bij die IBvergaderingen waar in een live situatie publiek voor is uitgenodigd.
B27-09 Aanvraag Jeugdzorg Nederland tot Informatieberaad Zorg
Het Informatieberaad besluit de aanvraag van toelating door Jeugdzorg Nederland te accorderen.

Toezeggingen Informatieberaad 30 november

T27-01

Governance gemeenschappelijke voorzieningen
De uitwerking van de governance rondom gemeenschappelijke voorzieningen uit te werken. Hierbij wordt een advies opgeleverd hoe aan de hand van een beslisboom te komen tot besluitvorming over gemeenschappelijke voorzieningen en welke governance-opties er liggen bij de keuze voor nutsvoorzieningen.
T27-02

Kwaliteitsregistraties op Zib’s
Hergebruik van gegevens is niet mogelijk omdat ZIB’s op verschillende manieren worden geïmplementeerd. Vanuit VIPP regelingen is gebruik gemaakt van ZIB’s in patientportalen maar die zijn niet zo in de bron vastgelegd (lees de EPD systemen) wat wel doel was van Registratie aan de Bron. Omdat ZIB’s in de systemen met veel variatie zijn geïmplementeerd is hergebruik voor onder meer kwaliteitsregistraties niet goed mogelijk, laat staan uitwisseling

T27-03 Identificatie en authenticatie
Een duiding van de rol van het CIBG en de Wet Digitale Overheid bij de uitwerking van het voorstel Identificatie en authenticatie.
T27-04

Governance beheer Informatiestandaarden
Het advies behelst het houderschap van het standaardenstelsel neer te leggen bij een regie-organisatie die wordt ondergebracht bij een departementale directie van het ministerie van VWS. Dit is een tijdelijke oplossing voor drie jaar alvorens dit over te brengen naar een andere instelling.

Er vindt een tussenevaluatie plaats voordat deze tijdelijke oplossing wordt omgezet naar het definitief onderbrengen van het houderschap van het standaardenstelsel bij een andere organisatie.

T27-05 Doelarchitectuur
Het rapport Doelarchitectuur te sturen naar de leden van het IB.
T27-06

ICT-beleidskalender Zorgbreed
Betere sturing en prioritering van het portfolio van i-projecten zodat schaarse capaciteit en middelen optimaal ingezet kunnen worden. Hier wordt aansluiting gezocht bij de ontwikkelkalender waaraan gewerkt wordt door het Bureau Informatiebeleid Zorg.

Besluiten Informatieberaad 21 september

B26-01  Mitz (online toestemmingsvoorziening) is in open consultatie tot 5 oktober a.s. In het IB kwam aan de orde of Mitz een wettelijke grondslag nodig heeft voor het BSN/DigiD-gebruik en welke rol VWS hierin kan vervullen. Besluit: binnen 1,5 week is duidelijk of Mitz een juridische grondslag nodig heeft en de rol van VWS hierin.
B26-02 Naar aanleiding van het gesprek over project Gegevensuitwisseling acute zorg besluiten de leden van het Informatieberaad Zorg om, als de benodigde juridische ruimte met betrekking tot de gevraagde toestemming/toestemmingsvereiste toch niet kan worden gevonden,
hierover een brief te sturen aan de Tweede kamer en/of de minister van VWS.
(zie ook T26-01)
B26-03

De leden van het IB en de AB spreken hun waardering uit voor DVD-exit waardoor patiënten niet meer met een DVD ‘op de buik’ vervoerd hoeven te worden. Het Informatieberaad ziet DVD exit als een tijdelijke oplossing op weg naar het realiseren van duurzame bouwstenen waarbij DIZRA bepalend is.

Het Informatieberaad Zorg besluit daarom DVD exit niet op te nemen als (kandidaat)-bouwsteen in het duurzaam informatiestelsel van de zorg.

B26-04 Het Informatieberaad Zorg bespreekt de PKI-o certificaten. VWS bevestigt aan ZN dat VWS het mogelijk heeft gemaakt om het PKI-ocertificaat voor UZI her te gebruiken voor DigiD en TVS. Door het hergebruik van het UZI-servicecertificaat hoeft een zorgaanbieder geen extra PKI-o-certificaat aan te schaffen.
B26-05 Het Informatieberaad bespreekt het gebruik autorisatieserver. Op dit moment lopen er gesprekken tussen VWS, BZK (inclusief Logius) en VZVZ over de aanvraag van een DigiD-aansluiting voor de AS. Vraag is of VZVZ - voor haar rol als AS – gerechtigd is om het BSN te verwerken. Gesprek tussen BZK en VZVZ loopt nog en het IB zal geïnformeerd worden over de voortgang.
B26-06 Het Informatieberaad besluit naar aanleiding van de bespreking van het agendapunt Consultatie Inventarisatie Generieke functies een procesvoorstel op te stellen door het I-bureau om aan te geven wie gaat beoordelen hoe welke functies als normering of als publieke voorziening geformuleerd kunnen worden. Bijvoorbeeld het zorgadresboek. Dit uiteindelijke advies wordt aan de Architectuurboard voorgelegd en vervolgens aan het Informatieberaad Zorg.
B26-07

 Het Informatieberaad bespreekt het agendapunt CDA-FHIR; aanvullend of opvolgend. Het Informatieberaad is positief over deze ontwikkeling. Het Informatieberaad besluit:
1. Waar mogelijk stap naar FHIR API te maken. Dit is geen verplichting.
2: Opdracht aan het I-bureau te geven een voorstel te doen voor een door de kerngroep en Architectuurboard voorgesteld onderzoek naar de kosten/baten, impactbepaling van en
migratie naar FHIR API.
Het I-bureau maakt hiertoe een onderzoeksvoorstel voor kerngroep en Informatieberaad.

B26-08 Het Informatieberaad besluit de aanvraag van de Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen (KNOV) voor lidmaatschap van het
Informatieberaad te honoreren.

Toezeggingen Informatieberaad 21 september

T26-01 

Het project gegevensuitwisseling acute zorg gaat van start binnenkort. De bottleneck zijn de niet-goedgekeurde toestemmingsvereisten omdat deze
wettechnisch lastig geformuleerd zijn. De landsadvocaat kan worden ingeschakeld om te zien wat wel mogelijk is.

T26-02 De leden van het Informatieberaad ontvangen per mail de Kamerbrief digitale zorg zodra deze openbaar is.
T26-03 De linking pins van het IB gaan in gesprek hoe om te gaan met mededelingen waar geen onderliggende stukken bij zijn.
T26-04 Naar aanleiding van de presentatie over de WEGIZ geven leden van het Informatieberaad onder meer NFU en ZN aan te willen weten wat er met
hun input in de consultatie is gedaan. Hiertoe worden er bilaterale gesprekken georganiseerd.

Besluiten Informatieberaad 15 juni

B25-01  

Het Informatieberaad Zorg verzoekt het Ontwerpteam Doelarchitectuur om een uitgewerkt advies over de twee uitwisselingsstandaarden FHIR en CDA (zijn ze aanvullend of opvolgend en hoe dan?). Vervolgens zal dit advies gereviewd worden door de Architectuurboard en van advies voorzien aan het Informatieberaad voorgelegd.

Daarbij verzoekt het Informatieberaad om dit advies zo snel als mogelijk is, voor te leggen aan het Informatieberaad. Het Informatieberaad verzoekt te
trachten in september met een eerste advies te komen.

B25-02 Het Informatieberaad Zorg neemt het advies van de Architectuurboard met betrekking tot Twiin infrastructuur beeldbeschikbaarheid wordt
overgenomen.
(IB 15/6 agendapunt 3a)
B25-03 Het Informatieberaad Zorg besluit dat de proeftuin ‘push-autorisatie’ wat het IB betreft van start kan gaan met in achtneming van de gestelde
randvoorwaarde dat de proeftuin de focusprogramma’s niet gaat vertragen.
(IB 15/6 agendapunt 3b Voorstel proeftuin push autorisatie)

Toezeggingen Informatieberaad 15 juni

T25-01   Er wordt een mail aan de leden van het Informatieberaad gestuurd met de terugkoppeling van het ‘overleg 13 mei 2020 VWS en ZN’
(Op verzoek van Anita Arts/NVZ, nav 1b Mededeling)
T25-02

Inventarisatie: Annemiek Mulder/ActiZ en programmabureau InZicht inventariseren welke ziekenhuizen met welke motivatie aarzelen om mee te werken aan eOverdracht, samen met VVT een GGZ organisaties (Actie loopt al. Terugrapportage in één van de volgende Informatieberaden)
(IB 15/6 agendapunt 2c VIPP’s: Resultaten proeftuinen VIPP InZicht)

Besluitenlijst Informatieberaad 20 april 2020.

B24-01

DIZRA

Het Informatieberaad Zorg heeft besloten dat DIZRA definitief wordt vastgesteld mits de zin over dat nutsvoorzieningen een wettelijke basis vereisen wordt aangepast naar afspraken passend binnen het wettelijk kader (verzoek Arno van Son, ZN). Daarmee mag de Architectuur community verder met fase 3.

Daarnaast heeft het Informatieberaad Zorg besloten om de beheer vraag mee te geven aan de kwartiermaker Beheer Governance Informatiestandaarden.

B24-02

Acute zorg

Het Informatieberaad Zorg heeft besloten dat de richtlijn ‘Gegevensuitwisseling tussen huisarts, huisartsenpost, ambulancedienst en spoedeisende hulp’ voor het einde van 2021 wordt geïmplementeerd zodat de voor acute zorg benodigde gegevens kunnen worden uitgewisseld. 

Het Informatieberaad Zorg stemt in met het voorstel van Maarten Klomp (InEen) dat hij met een aantal betrokken bestuurders besluiten gaat nemen n.a.v. wat uit het implementatieproces naar voren komt en zij informeren het Informatieberaad hier zo nodig over.

B24-03

Acute zorg

Het Informatieberaad heeft besloten dat de gegevensuitwisseling in de acute zorg niet als vijfde prioritaire gegevensuitwisseling wordt benoemd. Het Informatieberaad concludeert dat de implementatie al is gestart en dus goed is geborgd.

B24-04

Twiin / DVD-exit

Het Informatieberaad Zorg heeft besloten dat Twiin / DVD-exit versneld in het proces van toelating wordt gebracht.

B24-05

Online toestemmingsvoorziening met Mitz

Het Informatieberaad Zorg heeft besloten dat Mitz moet aansluiten op het advies dat de minister in juni of erna aan de TK stuurt (gespecificeerde toestemming en Wabvpz).

B24-06

Online toestemmingsvoorziening met Mitz

Het Informatieberaad heeft besloten dat MITZ zo versneld als mogelijk in het proces van toelating wordt gebracht.

B24-07   

FNT - Medicatieoverdracht

Het Informatieberaad heeft besloten dat de FNT bij het Informatieberaad mag aanschuiven op het moment dat Medicatieoverdracht op de agenda staat.

B24-08

Privacy First geen deelnemer Informatieberaad Zorg

Op 17/4 heeft Privacy First een brief gestuurd aan minister Van Rijn in reactie op het recente besluit van het Informatieberaad Zorg om Privacy First niet als deelnemer van het Informatieberaad Zorg toe te laten. Het Informatieberaad heeft besloten dat Privacy First van harte welkom is bij de landelijke expertgroep over Informatieveiligheid en privacy (IV&P).

Privacy Frist wordt verder van harte uitgenodigd door het Informatieberaad Zorg om een richtlijn voor Privacy by design voor te stellen. Het voorstel is deze richtlijn in samenwerking met IV&P op te stellen. Deze voorgestelde richtlijn wordt dan in open consultatie gebracht (het proces van toelating) zodat deze in het Informatieberaad kan worden besproken en vastgesteld. 

B24-09

Programma wet elektronische gegevensuitwisseling

Het Informatieberaad Zorg is akkoord met de consultatietermijn van 10 juni aangaande de wet elektronische gegevensuitwisseling in de zorg en heeft besloten dat deze termijn niet hoeft te worden verlengd. 

Toezeggingen Informatieberaad 20 april 2020

T24-01

Resultaten proeftuinen Inzicht wordt besproken op het Informatieberaad van 15 juni.

T24-02

AB: advies oplossingsrichting Twiin beeldbeschikbaarheid wordt besproken op het Informatieberaad van 15 juni.

T24-03

Reinier Bax / KNMP ziet graag dat de agenda van het IB focust op de big 5. En dat er dus heldere samenhang is van onderwerpen op de agenda met de big 5.

T24-04

Reinier Bax / KNMP ziet in het vervolg graag heldere versturing van de stukken van het IB met ruime tijd van te voren. De afgesproken 2 weken.

T24-05

Privacy First heeft 17/4 een brief gestuurd aan minister Van Rijn.

VWS stuurt hen een brief terug. De leden van het Informatieberaad ontvangen de brief van Privacy First ook ter informatie.

T24-06

Kwartiermaker Governance Beheer Informatiestandaarden: Aangezien voor de uitvoering van de opdracht samenwerking met koepelorganisaties van belang is en we die in deze Corona-periode niet extra willen belasten, is de start van de opdracht met een aantal weken uitgesteld tot in ieder geval eind april. Er wordt op de start nog per mail teruggekomen.

T24-07

Over de DIZRA award komt een mooi berichtje op de sociale kanalen en website van het Informatieberaad.

T24-08

Anita Arts / NVZ stelt voor om betrokkenen bij acute zorg te koppelen aan een van de twee bestuurlijke overleggen die er al zijn over acute zorg. Zij laat nog weten welke overleggen zij precies bedoelt.

T24-09

Om de verbinding van het Informatieberaad met het team secretariaat Informatieberaad te versterken, kunnen geïnteresseerden om één van de 2 linking pin’s te worden zich melden bij het secretariaat (Nicole Splinter).

T24-10

Doelarchitectuur: voorlopige gunning is aan PBLQ. Zij maken PvA en zodra er een analyse is wordt IB geïnformeerd. Er wordt daarnaast naar een eindrapport toegewerkt en dit komt op de agenda van het IB.

T24-11

Maarten Klomp / Ineen organiseert op 30 oktober een werkbezoek voor het Informatieberaad bij een van zijn leden.

T24-12

IB-leden kunnen met vragen over het advies van de Architectuurboard over oplossingsrichting Twiin beeldbeschikbaarheid terecht bij Eva Marquarita, secretaris van de Architectuurboard.

T24-13

Stand van zaken Vijf Focusprogramma’s: uitwerking van de knelpunten komt in IB 15/6 aan de orde.

T24-14

Stand van zaken Vijf Focusprogramma’s: Lijst van deelnemende leveranciers delen n.a.v. toelichting Carolien Bouma.

T24-15

Tijdens stand van zaken Twiin / DVD-exit geeft Bas van Vliet aan dat het project is gestart voor 75 ziekenhuizen. Op vraag van Domien DeBruyne (ZKN) of het project ook voor klinieken geldt zegt Bas van vliet toe dat ze na de aansluiting op de ziekenhuizen willen aansluiten met andere instellingen en klinieken.

T24-16

Voor het etentje van de IB en KG-leden op 11 mei wordt naar een vorm gezocht.

T24-17

Er is eind maart door BZK een vertraging gemeld in de ontwikkeling en oplevering van de machtigingsvoorziening vanuit Logius. Eerder is ook al vertraging gemeld voor de Toegangsverleningsvoorziening (TVS): Momenteel is VWS met de VIPP-programma’s in gesprek wat dit betekent voor hen en welke gevolgen dit heeft. In de subsidievoorwaarden staat dat deelnemers aan de VIPP programma’s moeten voldoen aan het MedMij afsprakenstelsel. Omdat TVS pas vanaf september of later in 2020 breed beschikbaar is, staan VIPP deadlines onder druk.

Als blijkt dat de door te late beschikbaarheid van TVS, VIPP-partijen niet tijdig aan de subsidievoorwaarden kunnen voldoen, bekijkt VWS de mogelijkheid om voorwaarden (deadlines) aan te passen.

Besluitenlijst Informatieberaad 10 februari 2020

B-23-01

Het Informatieberaad stemt niet in met het toetreden van Privacy First als lid van het Informatieberaad. Het Informatieberaad erkent het belang van het thema privacy. Privacy First kan deel uitmaken van de expertgroep Informatieveiligheid en Privacy (IV&P).

B-23-02

Het Informatieberaad stemt niet in met het toetreden van de Federatie van Nederlandse Trombosediensten (FNT) als lid van het Informatieberaad. Aan de FNT wordt voorgelegd of zij willen dat de KNMP hen vertegenwoordigt in het Informatieberaad.

B-23-03

Tijdens de vergadering van het Informatieberaad op 20 april wordt de verdere uitwerking van de concept-roadmap besproken.

B-23-04

De outcomedoelen en opnieuw geherformuleerde targets zijn vastgesteld. Tijdens volgende vergaderingen van het Informatieberaad kan telkens bij de targets stil worden gestaan en deze kunnen indien nodig tussentijds geactualiseerd worden.

B-23-05

De leden van het Informatieberaad stemmen in met de rol van de commissie Doelarchitectuur als stuurgroep, de 3 genoemde knelpunten op te laten pakken in het proces Doelarchitectuur, het aandragen van experts en de aanpak van de startnotitie (stapsgewijze groei). Tijdens de vergadering van het Informatieberaad op 20 april volgt een uitgewerkt voorstel.

B-23-06

Het secretariaat van het Informatieberaad werkt een plan uit voor uitbreiding van het secretariaat. Voldoende capaciteit voor het werk dat gedaan moet worden wordt in het voorstel meegenomen.

B-23-07

Het Informatieberaad gaat akkoord met het uitwerken van een Implementatieplan Richtlijn Acute zorg, waarin de organisatie en financiering van het implementeren van de bestaande Richtlijn en Informatiestandaard verder wordt uitgewerkt. Maarten Klomp (InEen), ZN, VWS en indien nodig ook Nictiz en VZVZ gaan dit plan opstellen. Dit voorstel wordt besproken tijdens de vergadering van het Informatieberaad op 20 april 2020.

Toezeggingen Informatieberaad 10 februari 2020

T-23-01

De leden van het Informatieberaad geven aan het secretariaat van het Informatieberaad door of zij het op 30 oktober 2020 te organiseren werkbezoek willen organiseren.

T-23-02

De leden van het Informatieberaad geven aan het secretariaat van het Informatieberaad door of zij van 8 t/m 10 juli aanwezig zijn bij de VIB-bijeenkomst. Leden die niet aanwezig kunnen zijn, geven aan het secretariaat de naam door van de persoon die het desbetreffende lid vervangt.

T-23-03

Het secretariaat van het Informatieberaad legt aan de Federatie van Nederlandse Trombosediensten voor of zij willen dat de KNMP hen vertegenwoordigt in het Informatieberaad.

T-23-04

Het secretariaat IB zorgt in samenwerking met programmamanagers voor  een voor een breder publiek begrijpelijke versie van de op 10 februari in het Informatieberaad gegeven presentatie over de concept-roadmap en vervolgaanpak voor mapping van de 5 lopende programma’s, die IB-leden kunnen communiceren naar hun achterban.

T-23-05

Registratie aan de Bron, VWS en Nictiz organiseren tafels over vragen ten aanzien van (de doorontwikkeling van) bouwstenen en het houderschap ten aanzien van deze bouwstenen.