Overzicht besluiten 2020

B-22-01

Het Informatieberaad heeft besloten dat de targets per sector worden geherformuleerd met mijlpalen per jaar (voor 2020, 2021, 2022, 2023 etc). Daar waar het niet realistisch is dat voor een sector voor een bepaalde datum de volle 100% wordt gehaald wordt een realistisch ander percentage aangehouden (bijvoorbeeld 95%). Tijdens de vergadering van het Informatieberaad op 10 februari 2020 neemt het Informatieberaad een besluit over de geherformuleerde targets.

B-22-02

De leden van het Informatieberaad stemmen in de rol van de ambassadeurs, waarbij deze wordt opgevat als het rapporteren over de successen en knelpunten met betrekking tot de outcomedoelen, richting het IB. De ambassadeurs zijn zelf niet verantwoordelijk voor het behalen van deze doelen, omdat dit aan de sectoren is.

B-22-03

Maarten Klomp (InEen) neemt het initiatief voor het organiseren van een bijeenkomst (afstofsessie) met ziekenhuizen, de SEH-artsen, de ambulance-voorziening en de huisartsen. Implicaties met betrekking tot het toevoegen van acute zorg als vijfde prioriteit worden tijdens deze bijeenkomst in kaart gebracht. Deze bijeenkomst vindt voor 10 februari 2020 plaats, zodat de inzichten tijdens de vergadering van het Informatieberaad op 10 februari besproken kunnen worden. VWS is bereid te ondersteunen.

In het eerstekwartaal van 2020 wordt hierover een besluit genomen. Op 10 februari wordt een tussenstand gegeven.

B-22-04

Visie op samenhang in de zorginfrastructuren in Nederland: Het Informatieberaad onderschrijft de visie op zorg infrastructuren. Over de andere twee gevraagde besluiten stemt het Informatieberaad niet in. In plaats daarvan moet toegewerkt worden naar keuzes die gemaakt moeten worden naar de toekomst toe, zoals verwoord in besluit B-22-05.

B-22-05

VWS neemt samen met ZN (Arno van Son) het initiatief om in ieder geval mensen van MedMij, VZVZ, Nictiz en RSO Nederland bij elkaar te brengen, om een aanzet voor de doelarchitectuur te maken en de Architectuurboard wordt hierbij betrokken. Uitgangspunt hierbij is dat heldere te maken keuzes ten behoeve van de doelarchitectuur worden geformuleerd en dat deze worden verwerkt in, een startnotitie die wordt besproken tijdens de vergadering van het Informatieberaad op 10 februari 2020. Voor de zomer van 2020 wordt een meer uitgewerkt voorstel voor de doelarchitectuur tijdens de vergadering van het Informatieberaad besproken en worden de keuzes gemaakt die op 10 februari zijn besproken.

B-22-06

De leden van het Informatieberaad gaan akkoord met het proces van toelating, om duidelijkheid te geven in het verschil tussen bouwstenen en kandidaat bouwstenen.

B-22-07

De leden van het Informatieberaad gaan akkoord met de aansluiting van de secretaris van de Architectuurboard bij de toets op vormvereisten.

Toezeggingen

Toezeggingen 10-02-2020

Datum

Nr.

Onderwerp

Verantwoordelijke partij

Status

10-02-2020

T-23-01

De leden van het Informatieberaad geven aan het secretariaat van het Informatieberaad door of zij het op 30 oktober 2020 te organiseren werkbezoek willen organiseren.

Allen

Loopt

10-02-2020

T-23-02

De leden van het Informatieberaad geven aan het secretariaat van het Informatieberaad door of zij van 8 t/m 10 juli aanwezig zijn bij de VIB-bijeenkomst. Leden die niet aanwezig kunnen zijn, geven aan het secretariaat de naam door van de persoon die het desbetreffende lid vervangt.

Allen

Lopend

10-02-2020

T-23-03

Het secretariaat van het Informatieberaad legt aan de Federatie van Nederlandse Trombosediensten voor of zij willen dat de KNMP hen vertegenwoordigt in het Informatieberaad.

Secretariaat Informatieberaad

Lopend

10-02-2020

T-23-04

Het secretariaat IB zorgt in samenwerking met programmamanagers voor  een voor een breder publiek begrijpelijke versie van de op 10 februari in het Informatieberaad gegeven presentatie over de concept-roadmap en vervolgaanpak voor mapping van de 5 lopende programma’s, die IB-leden kunnen communiceren naar hun achterban.

Secretariaat Informatieberaad

Lopend

10-02-2020

T-23-05

Registratie aan de Bron, VWS en Nictiz organiseren tafels over vragen ten aanzien van (de doorontwikkeling van) bouwstenen en het houderschap ten aanzien van deze bouwstenen.

VWS en NictiZ

Loopt