Overzicht besluiten 2020

Besluitenlijst Informatieberaad 10 februari 2020

B-23-01

Het Informatieberaad stemt niet in met het toetreden van Privacy First als lid van het Informatieberaad. Het Informatieberaad erkent het belang van het thema privacy. Privacy First kan deel uitmaken van de expertgroep Informatieveiligheid en Privacy (IV&P).

B-23-02

Het Informatieberaad stemt niet in met het toetreden van de Federatie van Nederlandse Trombosediensten (FNT) als lid van het Informatieberaad. Aan de FNT wordt voorgelegd of zij willen dat de KNMP hen vertegenwoordigt in het Informatieberaad.

B-23-03

Tijdens de vergadering van het Informatieberaad op 20 april wordt de verdere uitwerking van de concept-roadmap besproken.

B-23-04

De outcomedoelen en opnieuw geherformuleerde targets zijn vastgesteld. Tijdens volgende vergaderingen van het Informatieberaad kan telkens bij de targets stil worden gestaan en deze kunnen indien nodig tussentijds geactualiseerd worden.

B-23-05

De leden van het Informatieberaad stemmen in met de rol van de commissie Doelarchitectuur als stuurgroep, de 3 genoemde knelpunten op te laten pakken in het proces Doelarchitectuur, het aandragen van experts en de aanpak van de startnotitie (stapsgewijze groei). Tijdens de vergadering van het Informatieberaad op 20 april volgt een uitgewerkt voorstel.

B-23-06

Het secretariaat van het Informatieberaad werkt een plan uit voor uitbreiding van het secretariaat. Voldoende capaciteit voor het werk dat gedaan moet worden wordt in het voorstel meegenomen.

B-23-07

Het Informatieberaad gaat akkoord met het uitwerken van een Implementatieplan Richtlijn Acute zorg, waarin de organisatie en financiering van het implementeren van de bestaande Richtlijn en Informatiestandaard verder wordt uitgewerkt. Maarten Klomp (InEen), ZN, VWS en indien nodig ook Nictiz en VZVZ gaan dit plan opstellen. Dit voorstel wordt besproken tijdens de vergadering van het Informatieberaad op 20 april 2020.

Toezeggingen Informatieberaad 10 februari 2020

T-23-01

De leden van het Informatieberaad geven aan het secretariaat van het Informatieberaad door of zij het op 30 oktober 2020 te organiseren werkbezoek willen organiseren.

T-23-02

De leden van het Informatieberaad geven aan het secretariaat van het Informatieberaad door of zij van 8 t/m 10 juli aanwezig zijn bij de VIB-bijeenkomst. Leden die niet aanwezig kunnen zijn, geven aan het secretariaat de naam door van de persoon die het desbetreffende lid vervangt.

T-23-03

Het secretariaat van het Informatieberaad legt aan de Federatie van Nederlandse Trombosediensten voor of zij willen dat de KNMP hen vertegenwoordigt in het Informatieberaad.

T-23-04

Het secretariaat IB zorgt in samenwerking met programmamanagers voor  een voor een breder publiek begrijpelijke versie van de op 10 februari in het Informatieberaad gegeven presentatie over de concept-roadmap en vervolgaanpak voor mapping van de 5 lopende programma’s, die IB-leden kunnen communiceren naar hun achterban.

T-23-05

Registratie aan de Bron, VWS en Nictiz organiseren tafels over vragen ten aanzien van (de doorontwikkeling van) bouwstenen en het houderschap ten aanzien van deze bouwstenen.

Besluitenlijst Informatieberaad 20 april 2020.

B24-01

DIZRA

Het Informatieberaad Zorg heeft besloten dat DIZRA definitief wordt vastgesteld mits de zin over dat nutsvoorzieningen een wettelijke basis vereisen wordt aangepast naar afspraken passend binnen het wettelijk kader (verzoek Arno van Son, ZN). Daarmee mag de Architectuur community verder met fase 3.

Daarnaast heeft het Informatieberaad Zorg besloten om de beheer vraag mee te geven aan de kwartiermaker Beheer Governance Informatiestandaarden.

B24-02

Acute zorg

Het Informatieberaad Zorg heeft besloten dat de richtlijn ‘Gegevensuitwisseling tussen huisarts, huisartsenpost, ambulancedienst en spoedeisende hulp’ voor het einde van 2021 wordt geïmplementeerd zodat de voor acute zorg benodigde gegevens kunnen worden uitgewisseld. 

Het Informatieberaad Zorg stemt in met het voorstel van Maarten Klomp (InEen) dat hij met een aantal betrokken bestuurders besluiten gaat nemen n.a.v. wat uit het implementatieproces naar voren komt en zij informeren het Informatieberaad hier zo nodig over.

B24-03

Acute zorg

Het Informatieberaad heeft besloten dat de gegevensuitwisseling in de acute zorg niet als vijfde prioritaire gegevensuitwisseling wordt benoemd. Het Informatieberaad concludeert dat de implementatie al is gestart en dus goed is geborgd.

B24-04

Twiin / DVD-exit

Het Informatieberaad Zorg heeft besloten dat Twiin / DVD-exit versneld in het proces van toelating wordt gebracht.

B24-05

Online toestemmingsvoorziening met Mitz

Het Informatieberaad Zorg heeft besloten dat Mitz moet aansluiten op het advies dat de minister in juni of erna aan de TK stuurt (gespecificeerde toestemming en Wabvpz).

B24-06

Online toestemmingsvoorziening met Mitz

Het Informatieberaad heeft besloten dat MITZ zo versneld als mogelijk in het proces van toelating wordt gebracht.

B24-07   

FNT - Medicatieoverdracht

Het Informatieberaad heeft besloten dat de FNT bij het Informatieberaad mag aanschuiven op het moment dat Medicatieoverdracht op de agenda staat.

B24-08

Privacy First geen deelnemer Informatieberaad Zorg

Op 17/4 heeft Privacy First een brief gestuurd aan minister Van Rijn in reactie op het recente besluit van het Informatieberaad Zorg om Privacy First niet als deelnemer van het Informatieberaad Zorg toe te laten. Het Informatieberaad heeft besloten dat Privacy First van harte welkom is bij de landelijke expertgroep over Informatieveiligheid en privacy (IV&P).

Privacy Frist wordt verder van harte uitgenodigd door het Informatieberaad Zorg om een richtlijn voor Privacy by design voor te stellen. Het voorstel is deze richtlijn in samenwerking met IV&P op te stellen. Deze voorgestelde richtlijn wordt dan in open consultatie gebracht (het proces van toelating) zodat deze in het Informatieberaad kan worden besproken en vastgesteld. 

B24-09

Programma wet elektronische gegevensuitwisseling

Het Informatieberaad Zorg is akkoord met de consultatietermijn van 10 juni aangaande de wet elektronische gegevensuitwisseling in de zorg en heeft besloten dat deze termijn niet hoeft te worden verlengd. 

Toezeggingen Informatieberaad 20 april 2020.

T24-01

Resultaten proeftuinen Inzicht wordt besproken op het Informatieberaad van 15 juni.

T24-02

AB: advies oplossingsrichting Twiin beeldbeschikbaarheid wordt besproken op het Informatieberaad van 15 juni.

T24-03

Reinier Bax / KNMP ziet graag dat de agenda van het IB focust op de big 5. En dat er dus heldere samenhang is van onderwerpen op de agenda met de big 5.

T24-04

Reinier Bax / KNMP ziet in het vervolg graag heldere versturing van de stukken van het IB met ruime tijd van te voren. De afgesproken 2 weken.

T24-05

Privacy First heeft 17/4 een brief gestuurd aan minister Van Rijn.

VWS stuurt hen een brief terug. De leden van het Informatieberaad ontvangen de brief van Privacy First ook ter informatie.

T24-06

Kwartiermaker Governance Beheer Informatiestandaarden: Aangezien voor de uitvoering van de opdracht samenwerking met koepelorganisaties van belang is en we die in deze Corona-periode niet extra willen belasten, is de start van de opdracht met een aantal weken uitgesteld tot in ieder geval eind april. Er wordt op de start nog per mail teruggekomen.

T24-07

Over de DIZRA award komt een mooi berichtje op de sociale kanalen en website van het Informatieberaad.

T24-08

Anita Arts / NVZ stelt voor om betrokkenen bij acute zorg te koppelen aan een van de twee bestuurlijke overleggen die er al zijn over acute zorg. Zij laat nog weten welke overleggen zij precies bedoelt.

T24-09

Om de verbinding van het Informatieberaad met het team secretariaat Informatieberaad te versterken, kunnen geïnteresseerden om één van de 2 linking pin’s te worden zich melden bij het secretariaat (Nicole Splinter).

T24-10

Doelarchitectuur: voorlopige gunning is aan PBLQ. Zij maken PvA en zodra er een analyse is wordt IB geïnformeerd. Er wordt daarnaast naar een eindrapport toegewerkt en dit komt op de agenda van het IB.

T24-11

Maarten Klomp / Ineen organiseert op 30 oktober een werkbezoek voor het Informatieberaad bij een van zijn leden.

T24-12

IB-leden kunnen met vragen over het advies van de Architectuurboard over oplossingsrichting Twiin beeldbeschikbaarheid terecht bij Eva Marquarita, secretaris van de Architectuurboard.

T24-13

Stand van zaken Vijf Focusprogramma’s: uitwerking van de knelpunten komt in IB 15/6 aan de orde.

T24-14

Stand van zaken Vijf Focusprogramma’s: Lijst van deelnemende leveranciers delen n.a.v. toelichting Carolien Bouma.

T24-15

Tijdens stand van zaken Twiin / DVD-exit geeft Bas van Vliet aan dat het project is gestart voor 75 ziekenhuizen. Op vraag van Domien DeBruyne (ZKN) of het project ook voor klinieken geldt zegt Bas van vliet toe dat ze na de aansluiting op de ziekenhuizen willen aansluiten met andere instellingen en klinieken.

T24-16

Voor het etentje van de IB en KG-leden op 11 mei wordt naar een vorm gezocht.

T24-17

Er is eind maart door BZK een vertraging gemeld in de ontwikkeling en oplevering van de machtigingsvoorziening vanuit Logius. Eerder is ook al vertraging gemeld voor de Toegangsverleningsvoorziening (TVS): Momenteel is VWS met de VIPP-programma’s in gesprek wat dit betekent voor hen en welke gevolgen dit heeft. In de subsidievoorwaarden staat dat deelnemers aan de VIPP programma’s moeten voldoen aan het MedMij afsprakenstelsel. Omdat TVS pas vanaf september of later in 2020 breed beschikbaar is, staan VIPP deadlines onder druk.

Als blijkt dat de door te late beschikbaarheid van TVS, VIPP-partijen niet tijdig aan de subsidievoorwaarden kunnen voldoen, bekijkt VWS de mogelijkheid om voorwaarden (deadlines) aan te passen.