Onomstreden bouwstenen

De zorg bouwt aan een duurzaam informatiestelsel. Bouwstenen vormen hier een onlosmakelijk onderdeel van. Het informatieberaad heeft een lijst met onomstreden bouwstenen goedgekeurd: voorzieningen of standaarden die deze partijen in staat stellen digitaal informatie uit te wisselen. Bouwstenen vereenvoudigen de inzet van IT door een heldere en uniforme beschrijving te geven van onderdelen van het informatiestelsel.

Kenmerken van de bouwstenen zijn dat ze:

  • breed in gebruik zijn;
  • door een instantie beheerd worden;
  • en waarvoor die instantie financiering heeft.

Uitgangspunten voor de huidige lijst

Bij deze inventarisatie zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd:

  1. De lijst is een “groeidocument” en pretendeert niet volledig te zijn. De ambitie is wel om deze steeds vollediger te maken.
  2. De opname van de bouwstenen op deze lijst vormt de erkenning dat deze onderdeel zijn van het huidige informatiestelsel voor de zorg. Het is niet de bedoeling om een uitspraak te doen over de inhoud van de bouwstenen.
  3. Met erkenning van “onomstreden” wordt geen uitspraak gedaan over de gewenste verbreding of uitbreiding van het gebruik de bouwsteen. Wél betekent opname in de lijst dat opname van een alternatieve bouwsteen op de lijst (voor dezelfde use case) in principe niet kan of alleen met duidelijke argumenten (volgens het principe: “pas toe of leg uit”).
  4. Het is niet de bedoeling de bouwstenen op deze lijst met de vaststelling door het Informatieberaad Zorg inhoudelijk te bevriezen. Onomstreden bouwstenen zijn stuk voor stuk in beheer, wat betekent dat ze op grond van ontwikkelingen in het veld geactualiseerd kunnen worden in een gereguleerd beheerproces.
  5. We beschrijven met de inventarisatie de IST-situatie. Het is niet de bedoeling om een uitspraak te doen of bouwstenen in de huidige vorm passen in een samenhangend informatiestelsel waarin de outcomedoelstellingen worden gerealiseerd.

De bouwstenen moeten helderheid bieden aan zorgpartijen en ICT leveranciers. Keuze voor deze bouwstenen betekent dat alternatieven niet in beeld zijn. Zorgpartijen verbinden zich de bouwstenen te gebruiken en ICT leveranciers kunnen met het gebruik van bouwstenen de zorgpartijen faciliteren. Het zorgveld is dynamisch en markt vernieuwt. Aanpassing van bouwstenen zullen volgen. Via een eenduidig proces moeten aanpassingen kunnen worden voorgesteld zodat duidelijk is op welke afspraken voor de informatievoorziening zorgpartijen en ICT leveranciers kunnen bouwen.

Actualisering van erkende bouwstenen

De huidige lijst van bouwstenen vormt het startpunt. Het geheel van erkende bouwstenen van het informatiestelsel van de zorg is een levend iets waarbij er naar het toekomstige informatiestelsel in zorg bouwstenen bijkomen en verdwijnen. Onomstreden bouwstenen zijn stuk voor stuk in beheer. Actualisering van bouwstenen vindt plaats op initiatief vanuit het veld. Voorstellen voor nieuwe bouwstenen beoordeelt het Informatieberaad afzonderlijk.

Informatiestandaarden in het Kwaliteitsregister

Buiten deze lijst staan ook informatiestandaarden opgenomen in het Kwaliteitsregister. Deze informatiestandaarden hebben een formele status.