Programma Elektronische Gegevensuitwisseling in de Zorg

Regiebrief

Op 20 december 2018 stuurde minister Bruins een brief aan de Tweede Kamer met daarin een aantal maatregelen die moeten leiden tot meer regie op elektronische gegevensuitwisseling tussen zorgverleners. Om invulling te geven aan de wens van de kamer tot meer regie, werken we onder andere stapsgewijs toe naar een wettelijke verplichting om gegevens digitaal uit te wisselen: uitwisseling voor uitwisseling wordt gedigitaliseerd op basis van verplichte eenduidige afspraken over taal en techniek. Daarbij worden bijvoorbeeld bouwstenen vastgesteld die verplicht moeten worden gebruikt. Dat kunnen we niet alleen en ieder voor zich, maar pakken we samen op. Met het veld, de professionals, dienstverleners en leveranciers.

Programma

De Roadmap wordt in de periode april tot en met juni verder uitgewerkt. Zo komt er per geprioriteerde gegevensuitwisseling een uitbreiding met de benodigde stappen - ‘wie moet wat gaan doen om het te gaan laten werken' - en een financiële paragraaf.

Tegelijkertijd werken we door aan de volgende brief die voor de zomer aan de Tweede Kamer is toegezegd over het programmaplan: een uitwerking van de voor de Roadmap randvoorwaardelijke ontwikkelingen.

Meer weten

Voor vragen over de Roadmap of het programma ‘Elektronische Gegevensuitwisseling in de Zorg’ neem je contact op met het programmateam.