Roadmap

Tot aan april werkten we met alle betrokkenen toe naar een Roadmap met heldere prioriteiten: een met en door het veld samengestelde en gedragen set met gegevensuitwisselingen die als eerste worden beetgepakt om te digitaliseren. Aan de oproep om voorstellen te doen voor concrete gegevensuitwisselingen werd massaal gehoor gegeven. Dat resulteerde in vier volgeboekte consultatiesessies en een extra kanaal voor het schriftelijk indienen van voorstellen.

Proces en criteria

Alle pitches en schriftelijk ingediende voorstellen zijn aan de hand van dezelfde criteria beoordeeld. Daarna zijn ze gespiegeld met de gegevensuitwisselingen die het Nictiz al eerder in kaart bracht en die je terugleest in de eerste brief aan de Tweede Kamer. Zo ontstond een eerste beeld van prioritaire gegevensuitwisselingen en hun haalbaarheid c.q. benodigde stappen voor invoering. Dit eerste beeld deelde minister Bruno Bruins met de leden van het Informatieberaad Zorg op 4 maart. Een paar weken later, op 20 maart, was er de terugkoppelsessie voor alle indieners van presentaties en andere belangstellenden. Tenslotte schaarde het Informatieberaad Zorg zich op 25 maart achter de gekozen eerste set en werd de eerste editie van de concept Roadmap opgenomen in de tweede brief aan de Tweede Kamer.

Eerste editie (concept) Roadmap

In de vier consultatiesessies zijn in totaal 34 voorstellen gepitcht en in aanvulling daarop ontvingen wij nog 11 schriftelijke voorstellen. Na bundeling van op elkaar lijkende voorstellen bleven zo’n 23 gegevensuitwisselingen over die in aanmerking komen voor versnelde digitalisering. Aan de hand van de vooraf meegegeven criteria is een selectie gemaakt voor de concept eerste editie van de Roadmap:

 • Acute Ambulanceoverdracht Spoedeisende Hulp
 • Medicatieoverzicht en digitaal receptenverkeer
 • Medicatie verstrekken en toedienen
 • Overdracht tussen ziekenhuizen van de Basisgegevensset Zorg (BgZ)
 • Verpleegkundige overdracht van ziekenhuis naar instelling of thuiszorg
 • Ketenzorg rondom Diabetes
 • GGZ-overdracht basisgegevensset
 • Acute overdracht verloskundige naar gynaecoloog
 • Beelduitwisseling tussen ziekenhuizen
 • Beelduitwisseling Pathologie
 • Multidisciplinair Overleg Oncologie
 • Triage verwijzing - gegevensoverdracht van huisartsenpost naar meldkamer en SEH
 • Elektronische gegevensuitwisseling tussen geboortezorg en jeugdgezondheidszorg

Het proces tot nu toe, de eerste selectie en hoe het nu verder gaat, lees je in de Concept Roadmap Gegevensuitwisseling - Eerste Editie (v190402).

Er is ook een samenvatting van de eerste editie van de concept Roadmap en de weging van alle pitches en voorstellen.

Verdieping

Voor de zomer hebben we al een aantal ‘whole system in the room’ (WSITR)-sessies gehouden. Dit zijn bijeenkomsten met alle betrokkenen en belanghebbenden: professionals uit het veld, regionale samenwerkingsorganisaties en netwerken, leveranciers, VWS-beleidsmakers, de VIPP-programma’s, collega’s van het Nictiz, de Nederlandse Zorgautoriteit, het Zorginstituut, de Inspectie voor Gezondheidszorg en Jeugd en vast nog vele anderen. Zowel uit de voorbereidingen als uit de WSITR-sessies zelf zijn ontzettend veel inzichten en extra informatie gekomen. We bewaren die inzichten en informatie en pakken ze er weer bij zodra het moment daar is om de volgende verdiepende stap te zetten. Wanneer dat precies is, laten we weten zodra de nieuwe planning klaar is.

Consultatiesessies deel 2: speciaal voor leveranciers

Op 15, 16 en 21 mei organiseerden we drie consultatiesessies voor leveranciers van zorginfrastructuur- en uitwisseldiensten. Om met ons mee te denken over wat er nodig is aan (technische) afspraken om te komen tot landelijke uitwisseling. Vanwege de grote belangstelling kwam daar op 5 juni een vierde sessie bij. Meer informatie lees je in de uitnodiging.

#1 | woensdag 15 mei

Programma

Deelnemerslijst

Presentaties

Impressie

#2 | donderdag 16 mei

Programma

Deelnemerslijst

Presentaties

Impressie

#3 | dinsdag 21 mei

Programma

Deelnemerslijst

Presentaties

Impressie

#4 | woensdag 5 juni

Programma

Deelnemerslijst

Presentaties

Consultatiesessies deel 1

Vanuit VWS organiseerden we in februari vier consultatiesessies vanuit het perspectief van zorgprocessen, waarbij alle betrokkenen uitgenodigd waren: zorgsectoren, regionale samenwerkingsorganisaties, zorgnetwerken, zorg ICT-leveranciers, overheid en alle anderen - integraal en met alle belangen aan tafel.

Op deze pagina’s lees je alles over de consultatiesessies (van februari), de presentaties en aanvullende informatie over de pitches. En natuurlijk de platen van ‘de Betekenaar’: een visuele impressie op 1 A4 van elke pitch.

#1 | woensdag 6 februari

Programma

Deelnemerslijst

Pdf’s van de pitches

Platen van de Betekenaar

#2 | woensdag 13 februari

Programma

Deelnemerslijst

Pdf’s van de pitches

Platen van de Betekenaar

#3 | dinsdag 19 februari

Programma

Deelnemerslijst

Pdf’s van de pitches

Platen van de Betekenaar

#4 | donderdag 21 februari

Programma

Deelnemerslijst

Pdf’s van de pitches

Platen van de Betekenaar

Schriftelijke voorstellen
Tot 14 februari was het mogelijk om voorstellen schriftelijk in te dienen. Ze lopen mee in hetzelfde beoordelingsproces als de pitches en je leest ze hieronder.

Overzicht schriftelijke voorstellen

Pdf's van de voorstellen

Wrap Up | woensdag 20 maart

De terugkoppelsessie over de Roadmap en brief die vóór 1 april 2019 in de Tweede Kamer moet liggen.

Programma

Deelnemerslijst

Presentatie