Programma's en projecten

Er zijn verschillende programma's en projecten die raken aan het werk van het Informatieberaad. Zo zijn er onder andere verschillende VIPP programma's en is er een project Veilige Mail. Hieronder vindt u meer informatie over deze programma's en projecten.

Elektronische gegevensuitwisseling in de Zorg

VWS werkt met het zorgveld aan elektronische gegevensuitwisseling in de zorg. De uitwerking van de Wet Elektronische gegevensuitwisseling in de Zorg (Wegiz) is hier een voorbeeld van. Deze wet treedt per 1 juli 2023 in werking en verplicht stapsgewijs dat zorgverleners gegevens over patiënten elektronisch en veilig met elkaar uitwisselen, waarbij de privacy van patiënten is geborgd. Het elektronisch uitwisselen van gegevens tussen zorgverleners zorgt ervoor dat informatie die nodig is voor de behandeling van patiënten sneller en met minder kans op fouten bij de ontvangende zorgverlener aankomt. Papieren dossiers, fax en cd-rom zijn dan niet meer nodig. De wet gaat gelden voor alle zorgverleners, zorgaanbieders en ICT-leveranciers in de zorg.

Kijk voor meer informatie op: www.gegevensuitwisselingindezorg.nl/gegevensuitwisseling.

Programma Digitale toegang in de Zorg

Een video-afspraak met een arts, een horloge dat de hartslag bijhoudt, digitale portalen waarop patiënten hun gezondheidsdossier kunnen raadplegen; het zijn vormen van e-health die steeds vaker worden gebruikt. Door de toenemende online dienstverlening wordt er steeds meer (persoons)gevoelige informatie uitgewisseld. Met name als het om onze medische gegevens gaat, willen we veilig kunnen inloggen bij zorgaanbieders en zaken regelen over onze gezondheid. Daarom werkt de overheid stapsgewijs aan het verhogen van het betrouwbaarheidsniveau van inlogmiddelen. Het programma Digitale toegang in de Zorg vormt de schakel tussen de zorgverleners en ICT-leveranciers en de betrokken overheidsorganisaties en streeft ernaar het voor zorgverleners en ICT-leveranciers zo eenvoudig mogelijk te maken hierin de nodige stappen te zetten.

Kijk voor meer informatie op: https://www.gegevensuitwisselingindezorg.nl/digitale-toegang

VIPP programma's

VIPP staat voor Versnellingsprogramma Informatie-uitwisseling Patiënt & Professional. De belangrijkste doelstelling van de VIPP programma’s is het uitwisselen van gestandaardiseerde informatie tussen de zorginstelling en de patiënt, waar mogelijk via een MedMij-gecertificeerd PGO. Dit stelt patiënten in staat hun gezondheid beter te monitoren en zich beter voor te bereiden op gesprekken met hun zorverleners. Alle VIPP programma’s werken hieraan. De programma’s zorgen er onder de motorkap voor dat de belangrijkste informatie rondom een patiënt gestandaardiseerd wordt vastgelegd. Hierdoor kunnen systemen beter met elkaar praten, wat ook ten goede komt aan gegevensuitwisseling tussen zorgverleners.

Project Veilige Mail

Het project Veilige Mail is erop gericht dat e-mailverkeer in de zorg veilig plaats kan vinden. Er moet voldaan worden aan de geldende wetgeving en tegelijkertijd moet e-mailen praktisch werkbaar blijven. Om dit voor elkaar te krijgen is de norm NTA7516 opgesteld, waar zorgaanbieders aan moeten voldoen. Aan een groot deel van de in deze norm geformuleerde eisen kan worden voldaan door een product te kiezen dat is gecertificeerd voor NTA7516. Denk hierbij bijvoorbeeld aan eisen met betrekking tot interoperabiliteit. Verschillende leveranciers hebben inmiddels toegezegd dat hun product voor veilig mailen in de zorg voor 1 juni 2020 voldoet aan de gestelde eisen. Zorgaanbieders moeten daarnaast zelf ook nog een aantal zaken zelf regelen, zoals het opstellen van beleid voor afwezigheid en voor de omgang met groepsaccounts. Voldoet een zorgaanbieder niet aan de norm, dan mag deze zorgaanbieder e-mail niet gebruiken voor het versturen van persoonlijke gezondheidsinformatie.

Kijk voor meer informatie op:

AVG-Helpdesk voor Zorg, Welzijn en Sport

De implementatie van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) op 25 mei 2018, riep veel vragen op over de toepassing van de privacywetgeving in de zorg. Op initiatief van het IB is daarom de AVG-Helpdesk voor Zorg, Welzijn en Sport in het leven geroepen. De AVG-Helpdesk is er voor en door de domeinen Zorg, Welzijn en Sport en is tot stand gekomen in  samenwerking met koepelorganisaties en het ministerie van VWS. 

Eenduidige informatie

Door afstemming met de Autoriteit Persoonsgegevens wordt gezorgd voor eenduidige informatie over vragen, fabels en onduidelijkheden op het gebied van privacy in de verschillende domeinen.

Op de website van de AVG-Helpdesk vind je naast veel gestelde vragen, ook brochures, factsheets en modellen. Nieuwe vraagstukken kunnen aan de AVG-Helpdesk worden voorgelegd via e-mail.