Wie zit wanneer aan tafel bij WSITR?

Voor elk van de 13 uitwisselingen uit de Roadmap Gegevensuitwisseling komt er nog voor de zomer een eerste ‘whole system in the room’-sessie (afgekort WSITR). De eerste ronde is met zorgprofessionals - dokters, verpleegkundigen, etc. - om te bepalen of er consensus is over nut, noodzaak en inhoud van de gegevensuitwisseling. Om te bepalen ‘welke informatie er wanneer wordt uitgewisseld’, dus. In de stap daarna gaan we dieper in op het ‘hoe’ van die gegevensuitwisseling.

Over wie er nu precies wanneer aan tafel zit, krijgen we veel vragen. Daarom hierbij extra uitleg.

Bij de WSITR’s maken we dus een knip: de eerste ronde is met de betrokken zorgprofessionals zelf om het zorgproces en de daarin te gebruiken informatie te bespreken. Dat doen we waar het kan aan de hand van bestaande veldnormen voor zorgprocessen. Zodra er overeenstemming is over de inhoud en reikwijdte van de uitwisseling, komt de tweede sessie om de hoek kijken. In zo’n tweede ronde praten we door met alle betrokkenen over wat er technisch allemaal nodig en mogelijk is. Het is in zo’n tweede ronde dat wij ook graag experts in standaardisatie, ICT-leveranciers en aanbieders van technische voorzieningen welkom heten aan tafel.

Deze stapsgewijze aanpak is ook uitgeschreven in vijf stappen. Daarbij is de eerste ronde gemiddeld stap 1 tot en met halverwege stap 3. De tweede ronde gaat over de resterende stappen.