De zorg bouwt aan een duurzaam informatiestelsel. Bouwstenen vormen hier een onlosmakelijk onderdeel van. Het informatieberaad heeft een lijst met onomstreden bouwstenen goedgekeurd: voorzieningen of standaarden die deze partijen in staat stellen digitaal informatie uit te wisselen. Bouwstenen vereenvoudigen de inzet van IT door een heldere en uniforme beschrijving te geven van onderdelen van het informatiestelsel.

Kenmerken van de bouwstenen zijn dat ze:

  •          breed in gebruik zijn;
  •          door een instantie beheerd worden;
  •          en waarvoor die instantie financiering heeft.

Uitgangspunten voor de huidige lijst

Bij deze inventarisatie zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd:

  1. De lijst is een “groeidocument” en pretendeert niet volledig te zijn. De ambitie is wel om deze steeds vollediger te maken.
  2. De opname van de bouwstenen op deze lijst vormt de erkenning dat deze onderdeel zijn van het huidige informatiestelsel voor de zorg. Het is niet de bedoeling om een uitspraak te doen over de inhoud van de bouwstenen.
  3. Met erkenning van “onomstreden” wordt geen uitspraak gedaan over de gewenste verbreding of uitbreiding van het gebruik de bouwsteen. Wél betekent opname in de lijst dat opname van een alternatieve bouwsteen op de lijst (voor dezelfde use case) in principe niet kan of alleen met duidelijke argumenten (volgens het principe: “pas toe of leg uit”).
  4. Het is niet de bedoeling de bouwstenen op deze lijst met de vaststelling door het Informatieberaad Zorg inhoudelijk te bevriezen. Onomstreden bouwstenen zijn stuk voor stuk in beheer, wat betekent dat ze op grond van ontwikkelingen in het veld geactualiseerd kunnen worden in een gereguleerd beheerproces.
  5. We beschrijven met de inventarisatie de IST-situatie. Het is niet de bedoeling om een uitspraak te doen of bouwstenen in de huidige vorm passen in een samenhangend informatiestelsel waarin de outcomedoelstellingen worden gerealiseerd.

De bouwstenen moeten helderheid bieden aan zorgpartijen en ICT leveranciers. Keuze voor deze bouwstenen betekent dat alternatieven niet in beeld zijn. Zorgpartijen verbinden zich de bouwstenen te gebruiken en ICT leveranciers kunnen met het gebruik van bouwstenen de zorgpartijen faciliteren. Het zorgveld is dynamisch en markt vernieuwt. Aanpassing van bouwstenen zullen volgen. Via een eenduidig proces moeten aanpassingen kunnen worden voorgesteld zodat duidelijk is op welke afspraken voor de informatievoorziening zorgpartijen en ICT leveranciers kunnen bouwen.

Hoe verder?

De huidige lijst van bouwstenen vormt het startpunt. Het geheel van erkende bouwstenen van het informatiestelsel van de zorg is een levend iets waarbij er naar het toekomstige informatiestelsel in zorg bouwstenen bijkomen en verdwijnen. Onomstreden bouwstenen zijn stuk voor stuk in beheer. Actualisering van bouwstenen vindt plaats op initiatief vanuit het veld. Voorstellen voor nieuwe bouwstenen beoordeelt het Informatieberaad afzonderlijk. Buiten deze lijst staan ook informatiestandaarden opgenomen in het kwaliteitsregister. Deze informatiestandaarden hebben een formele status.

Download de lijst met onomstreden bouwstenen

Lees de inventarisatie die Nictiz en Zorginstituut Nederland maakten.

Overzicht Informatiestandaarden in kwaliteitsregister

Informatiestandaarden opgenomen in het kwaliteitsregister

Omschrijving

Status

Contact-Organisatie

Behandeling in de generalistische basis-ggz en gespecialiseerde ggz

Geen informatie beschikbaar

In ontwikkeling

GGZ Nederland

eOverdracht in de Care

Informatiestandaard voor verpleegkundigen en verzorgenden voor de overdracht van patiënten in de zorgketen

Gepubliceerd
In ontwikkeling

V&VN

Informatiestandaard Acute Zorg

De informatiestandaard acute zorg zorgt ervoor dat wanneer je acute zorg nodig hebt, alle acute zorgverleners via hun eigen computersysteem, op voor iedereen begrijpelijke manier informatie aan elkaar overdragen.

Gepubliceerd en voldoet aan criteria (Register)

NICTIZ

iWlz

iWlz is de iStandaard om cliënten in alle fasen van de Wlz-keten te volgen: van de indicatie via zorgtoewijzing en -levering tot de vaststelling van de eigen bijdrage en declaratie.

In ontwikkeling

ZIN

Ketenzorg

Informatie-uitwisseling tussen huisartsinformatiesystemen en keteninformatiesystemen

In ontwikkeling

NICTIZ

NHG-KNGF informatiestandaard voor gestructureerde informatie-uitwisseling huisarts fysiotherapeut

Een richtlijn voor gestructureerde informatie-uitwisseling tussen huisarts en fysiotherapeut (paramedische zorg) ontwikkeld. Deze richtlijn is de informatiestandaard.

Gepubliceerd en voldoet aan criteria (Register)
In ontwikkeling

KNGF

Overdracht van medicatiegegevens in de keten

De richtlijn is van toepassing op elke situatie waarin medicatie wordt voorgeschreven, gewijzigd of gestopt en op elke situatie waarin medicatie ter hand wordt gesteld of door professionals wordt toegediend.

Gepubliceerd
In ontwikkeling

In opdracht van VWS herzien

PWD-informatiestandaard

Informatie-uitwisseling in de perinatale keten, zorg bij zwangerschap en geboorte

Gepubliceerd en voldoet aan criteria (Register)
In ontwikkeling

NICTIZ

Verpleeghuiszorg

Informatiestandandaard behorende bij het kwaliteitskader verpleeghuiszorg

In ontwikkeling en heeft prioriteit (meerjarenagenda)

V&VN