Bijeenkomst Vrienden van het Informatieberaad

Op donderdag 30 september vindt de jaarlijkse VIB-bijeenkomst plaats met als thema 'Versnellen zonder vastlopen'.

Thema VIB: Versnellen zonder vastlopen

Anno 2021 zien we dat er belangrijke knelpunten op ons pad liggen, die we in gezamenlijkheid moeten aanvliegen en oplossen om de outcomedoelen te realiseren; liever vandaag dan morgen. Vandaar dat er gekozen is voor het thema ‘Versnellen zonder vastlopen’. De invulling staat in het verlengde van het programma “Versnellen en Verbeteren” dat in ontwikkeling is.

Doelen en ambities

Met de VIB 2021 willen we concreet bereiken dat:

  • er overeenstemming is over de aanpak die het programma “Versnellen en Verbeteren” voorstelt;
  • de door de Focusprogramma’s ervaren obstakels op korte termijn voldoende worden aangepakt dan wel weggenomen;
  • het duidelijk is wat het Informatieberaad als geheel, maar ook de leden individueel en het zorgveld bij kunnen dragen om de outcome doelen te realiseren;
  • consensus is over de waarde van een Programmaraad om programma-overstijgende issues en knelpunten af te handelen.

Versnellen zonder vastlopen kan alleen als eenieder hetzelfde doel voor ogen houdt en we elkaar daarin versterken.

Programma en aanmelding

De bijeenkomst van de Vrienden van het Informatieberaad staat gepland op donderdag 30 september. Hiervoor is een voorlopig programma samengesteld. Wilt u aanwezig zijn bij deze bijeenkomst? Meld u zich dan aan via de aanmeldpagina.

Disclaimer: Maatregelen met betrekking tot Covid-19
De actualiteit rondom Covid-19 kan gevolgen hebben voor het al dan niet plaatsvinden van de VIB. U wordt indien van toepassing uiteraard zo spoedig mogelijk geïnformeerd over eventuele wijzigingen.

Bij de definitieve toedeling van de beschikbare plaatsen, kijken we naar een optimale spreiding over de verschillende koepels, rollen en expertises. We hebben 75 plaatsen beschikbaar. We vragen u dan wellicht met één of maximaal twee vertegenwoordigers van uw organisatie te komen.

Bij de toegang tot het evenement vragen we om het tonen van een coronabewijs: een negatieve testuitslag, vaccinatiebewijs of bewijs dat je bent hersteld van Corona. De bewijzen zijn te tonen via de CoronaCheck app.