Oproep voor indienen projectvoorstellen duurzaam informatiestelsel

Koepels in het zorgveld kunnen tot 10 december 2021 projectvoorstellen indienen die aansluiten bij de outcomedoelen van het Informatieberaad Zorg. Geselecteerde projecten krijgen een jaar lang ondersteuning voor ontwikkeling en implementatie.

Het Informatieberaad Zorg heeft het innovatieprogramma Ondersteuning Koepels Zorg, in 2017 opgezet om de koepels van het Informatieberaad Zorg te helpen bij het initiëren van initiatieven die een of meer outcomedoelen ondersteunt. Deze outcomedoelen zijn: medicatieveiligheid, patiënt Centraal, gestandaardiseerde gegevensuitwisseling en eenmalig vastleggen en hergebruik van gegevens.
De ondersteuning is bedoeld voor koepels die lid zijn van het Informatieberaad Zorg of die hebben aangegeven deel te willen nemen aan het Informatieberaad Zorg en zijn afgewezen voor deelname, maar die wel een werkveld in de zorg vertegenwoordigen en zich actief bezighouden met de thema’s van het Informatieberaad.

Doelen

Tot 10 december 2021 kunnen zorgkoepels voorstellen indienen die passen binnen een van de outcomedoelen van het Informatieberaad Zorg. In de aanvraag moet verder duidelijk zijn welke activiteiten ondersteuning nodig hebben en welk resultaat wordt verwacht. In de oproep voor voorstellen van 2022 staat de regionale samenwerking van koepelorganisaties en hun achterban centraal. De focus ligt op de implementatie van pilots.

Ondersteuning

Het innovatieprogramma kan volgens Trix van der Linden, secretaris van Bureau Informatieberaad Zorg en coördinator van het innovatieprogramma, helpen bij het opstellen van regionale plannen voor het verbeteren van het uitwisselen van patiëntgegevens in de zorgketen in een pilot. Ook kan het programma ondersteuning bieden voor een pilot voor het opzetten van sector overstijgende samenwerking voor het optimaliseren van hergebruik van data.  Daarnaast kunnen voorstellen bijvoorbeeld hulp krijgen bij het maken van impactanalyses of architectuurraamwerken of

Selectie

Het Bureau Informatieberaad Zorg heeft tot 17 december de tijd alle voorstellen te beoordelen. Het zal vanaf dan aan de indieners terugkoppelen of hun voorstel is geselecteerd of niet. Het Bureau Informatieberaad Zorg heeft in totaal ongeveer 500.000 euro beschikbaar om geselecteerde voorstellen te ondersteunen. Implementatie-adviseurs van ICTU helpen de geselecteerde koepelorganisaties bij de ontwikkeling en implementatie van de op outcomedoelen gerichte programma’s en activiteiten. De ondersteuning is in 2022 maximaal 400 uur per koepel.

Tussen 2017 en 2020 zijn er zeventien van dergelijke opdrachten uitgevoerd. 

In het Informatieberaad Zorg werken zorgpartijen het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport samen aan een duurzaam informatiestelsel in de zorg.

Voor meer informatie of het indienen van projectvoorstellen, mail naar informatieberaadzorg@minvws.nl

Huidige projecten

Organisatie Project Start
LHV Volwassenheid ICT-voorziening huisartsen (LHV) 2021
ZKN Reikwijdte van (patiënt)gegevensuitwisseling 2021
GGD GHOR Roadmap PGO/MedMij (GGD GHOR) 2021
KNGF Basisgegevensset Fysiotherapie (KNGF) 2021
PPN Inzicht in datasets 14 EPD’s voor PMZ 2021
Actiz Impactanalyse NUTS infrastructuur (Actiz) 2021