Ondersteuning Koepels Zorg

Het programma Ondersteuning Koepels Zorg (OKZ) biedt in 2023 voor het vijfde jaar ondersteuning aan koepel- en branche organisaties die zijn aangesloten bij het Informatieberaad  Zorg. In 2023 is de ondersteuning met name gericht op het implementeren van afspraken uit Actieplan-Zorg-ICT-markt van VWS.

De ambitie van het programma OKZ is koepels en brancheorganisaties te helpen bij de sectorale ICT-ontwikkelkalender. Hiermee wordt waar mogelijk een bijdrage geleverd aan de in ontwikkeling zijnde landelijke meerjarenagenda ICT-portfolio zorg.

Het OKZ-programma 2023 biedt ondersteuning zodat binnen de koepel/sector meer zicht ontstaat op:  

 • De rol die koepels spelen bij vraagbundeling en de samenwerking met leveranciers;
 • De behoefte vanuit de sector aan ondersteuning door de koepels in de samenwerking met leveranciers;
 • Per sector aanwezige leveranciers en andere belanghebbende partijen;  
 • Wat hiervoor nodig is aan kennis en bewustwording bij de koepels en hun achterbannen.

Het ministerie van VWS heeft vier aanvragen gehonoreerd. Deze zijn ingediend door samenwerkende koepels en branche-organisaties uit vier zorgsectoren. Deze zijn:

 • Medisch Specialistische Zorg: NFU, ZKN,NVZ en FMS;
 • Huisartsenzorg: InEen, LHV en NHG;
 • Langdurige Zorg: Actiz en VGN;
 • De Nederlandse GGZ.

FMS, NFU, NVZ en ZKN willen met de juiste mensen aan tafel zitten om met leveranciers te overleggen over de juiste onderwerpen. Dit doen ze via een  samenwerking tussen de verschillende koepels/branche organisaties en een plan voor aanpak voor de uitwerking hiervan.
De eerstelijnszorgpartijen InEen, NHG en LHV hebben een gezamenlijke aanvraag ingediend waarbij zij de volgende doelen hebben:

 • Verbeteren gezamenlijk portfolio management;
 • Vaststellen sectorale prioriteiten;
 • Afstemmen ontwikkelagenda met leveranciers.

ActiZ en VGN werken samen in een aanvraag voor de langdurige zorg. Hoe wordt er tussen zorgorganisaties in de VVT, GHZ en andere velden van de zorg en leveranciers van systemen t.b.v. gegevensuitwisseling samengewerkt?

Ze kijken naar:

 • Welke modellen en werkwijzen zijn er?
 • Wat zijn voor- en nadelen (inspanning, kosten en opbrengsten)?
 • Welk model of welke werkwijze lijkt voor de VVT en GGZ het beste te passen en waarom?
 • Wat zijn de globale stappen voor ActiZ en VGN?

Dit gaat leiden tot een plan van aanpak ‘Leverancierssamenwerking ActiZ & VGN 2023 - 2027’.
De Nederlandse GGZ heeft een aanvraag ingediend om een adviesrapport op te stellen waarin de volgende vragen worden beantwoord:

 • Hoe is vraagarticulatie in de sector nu georganiseerd inclusief knelpunten?
 • Hoe organiseren we GGZ-brede vraagarticulatie?
 • Hoe kan het advies meerjarig geborgd worden in de sector?

Voor meer informatie of het indienen van projectvoorstellen, mail naar of bel met::
Arthur Groenendijk (ICTU): Arthur.groenendijk@ictu.nl,  06-12996620
Trix van der Linden (DI/VWS): bm.vd.linden@minvws.nl, 06-21101888