Lessons Learned Ondersteuning Koepels Zorg 2022

De afgelopen vijf jaar heeft de directie Informatiebeleid aan de leden van het Informatieberaad Zorg (IB) koepelondersteuning aangeboden. Het doel van deze ondersteuning is om organisaties een steuntje in de rug te geven om te komen tot een versnelling in de digitale gegevensuitwisseling in de zorg en daarmee de outcomedoelen van het IB te helpen realiseren.

Zeven leden van het IB hebben vorig jaar ondersteuning gekregen voor de implementatie van de outcomedoelen. Doel hiervan is de digitale gegevensuitwisseling in de zorg te versnellen. Actiz, GGD, InEen, NVZ, PFN, PPN, VGN hebben hun resultaten opgeleverd. Deze zijn hier kort toegelicht.

Het Informatieberaad Zorg heeft het innovatieprogramma Ondersteuning Koepels Zorg, in 2017 opgezet om haar leden te helpen bij het nemen van initiatieven die een of meer outcomedoelen ondersteunen. Deze outcomedoelen zijn: medicatieveiligheid, patiënt centraal, gestandaardiseerde gegevensuitwisseling en eenmalig vastleggen en hergebruik van gegevens. De steun voor koepels wiens projectvoorstellen zijn goedgekeurd, hebben hiervoor een jaar lang personele ondersteuning voor ontwikkeling en implementatie gekregen. De resultaten hiervan zijn onlangs in kennissessies van het Informatieberaad Zorg gedeeld.

ActiZ
De ondersteuning voor ActiZ heeft zich gericht op de nadere kwantificering van de impact gegeven van NUTS op zorginstellingen als oplossingsrichting voor de eOverdracht, en dan met name de leden van ActiZ. Het eerste deel van de impactanalyse in 2021 was de impactanalyse, Deel 2 dat hierop het vervolg is, richt zich in 2022 op de kwantificering op basis van daadwerkelijke implementaties en het gebruik van NUTS. De daadwerkelijke implementatie van NUTS in het kader van de eOverdracht heeft in 2022 nog niet plaatsgevonden. De actieplannen zijn nu gericht op 2023. Hiermee blijft de gewenste inhoud van deel 2 van de impactanalyse achter en is de opdracht niet in zijn volledigheid uitgevoerd.

Paramedisch Platform Nederland (PPN)
De PPN heeft een generieke gegevensset voor de paramedische sector opgeleverd. Deze  gegevensset is gebaseerd op de Richtlijn HASP-Paramedici, en is van belang voor de gegevensuitwisseling tussen huisartsen en paramedici onderling. De opgeleverde gegevensset is leidend voor leveranciers van applicaties die worden gebruikt in de paramedische zorgverlening.

Patientenfederatie Nederland (PFN)
De Patiëntenfederatie Nederland heeft het hergebruik van data uit Persoonlijke Gezondheids Omgevingen (PGO’s) voor secundaire doeleinden onderzocht.  De conclusie is dat de potentie voor hergebruik van gegevens uit PGO’s groot is, maar op dit moment wordt belet door de beperkte databeschikbaarheid uit PGO’s.

InEen
De ondersteuning van InEen richt zich op de afstemming tussen zorgvrager, achterban en zorgverleners, ten behoeve van thuiswonende ouderen die in de laatste levensfase zijn met een verminderde regie over het eigen leven, met een grote zorgbehoefte en vaak een complexe situatie.

InEen heeft  de afstemming voor deze doelgroep verbeterd door:

  • Een implementatietool om op basis van behoefte en mogelijkheden (o.a. bruikbaarheid en voorwaarden) praktische oplossingen voor uitwisseling en registratie van behandelbeperkingen (Advanced Care Planning) in de praktijk toe te passen.
  • Communicatie van resultaten richting zorgaanbieders / achterbannen van betrokken zorgaanbieders, zoals huisartsen, ouderenzorg en wijkverpleegkundigen. Evenals landelijke opschaling naar andere regio’s.

Binnen het Integraal Zorg Akkoord (IZA) is het vervolg op deze aanpak opgenomen.

NVZ
De Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) heeft onderzocht wat de drempels zijn voor medische specialisten om het medische terminologiestelsel SNOMED-CT te gebruiken. Op basis hiervan heeft de NVZ samen met VWS  een routekaart ontwikkeld voor het gebruik van het medische terminologiestelsel SNOMED-CT.

Vereniging Gehandicapten Nederland (VGN)
De VGN heeft een antwoord geformuleerd op de vraag hoe zorgverleners hun eisen en wensen onder meer onder de aandacht van bestuur en leveranciers brengen zodanig dat er zichtbaar rekening wordt gehouden met hun eisen en wensen?
Deze hoofdvraag valt uiteen in een aantal subvragen, gericht op de actoren bij het ontwikkelen van/kiezen voor een bepaald IT-systeem: de zorgverlener (de gebruiker), de IT-adviseur (de ondersteuner), de bestuurder (de beslisser), de IT-leverancier (de leverancier).

GGD GHOR
De ondersteuning voor GGD GHOR Nederland heeft zich gericht zich op de realisatie van de uitwisseling van HPV+ gegevens naar een PGO (Persoonlijke Gezondheidsomgeving). Dit wordt middels een proeftuin gestart in minimaal twee GGD regio’s.