Zeven projecten krijgen ondersteuning van innovatieprogramma Ondersteuning Koepels Zorg

Het Bureau Informatieberaad Zorg heeft zeven programma’s geselecteerd die ondersteuning krijgen voor implementatie van de outcomedoelen van het Informatieberaad Zorg. In totaal kunnen Actiz, GGD, InEen, NVZ, PFN, PPN, VGN rekenen op ruim 2800 uur ondersteuning van projectorganisatie voor de overheid, ICTU.

Het Informatieberaad Zorg heeft het innovatieprogramma Ondersteuning Koepels Zorg, in 2017 opgezet om leden van het Informatieberaad Zorg te helpen bij het initiëren van initiatieven die een of meer outcomedoelen ondersteunen. Deze outcomedoelen zijn: medicatieveiligheid, patiënt centraal, gestandaardiseerde gegevensuitwisseling en eenmalig vastleggen en hergebruik van gegevens. Koepels in het zorgveld konden tot 10 december 2021 projectvoorstellen indienen. Geselecteerde projecten krijgen een jaar lang personele ondersteuning voor ontwikkeling en implementatie.

Het Bureau Informatieberaad Zorg heeft in totaal ongeveer 500.00 euro beschikbaar om geselecteerde voorstellen te ondersteunen. Implementatie-adviseurs van ICTU helpen de geselecteerde koepelorganisaties bij de ontwikkeling en implementatie van de activiteiten. Het Informatieberaad Zorg is een samenwerking tussen zorgpartijen het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport voor een duurzaam informatiestelsel in de zorg.

Actiz

Actiz krijgt ondersteuning voor een impact- en risicoanalyse van op NUTS gebaseerde gegevensuitwisseling in de langdurige zorg. De focus ligt op de regio’s Achterhoek en Noord-Holland-Noord omdat die vooroplopen in het versnellingsprogramma VIPP InZicht en eOverdracht via NUTS-principes willen gebruiken. Actiz wil op basis van pilotresultaten inzicht krijgen in de consequenties voor een zorgorganisatie of -regio als gekozen wordt voor de toestemmingsvoorziening NUTS in de eOverdracht. Actiz wil met deze analyse weten wat dit betekent voor de rest van de VVT-sector (en zorgmarkt).

GGD GHOR

De GGD GHOR Nederland wil een proeftuin opzetten met een of twee ggd-en en twee PGO’s. Covid-vaccinatiegegevens die in Cornonit geregistreerd worden en HPV+ vaccinatiegegevens worden dan ontsloten via de in ontwikkeling zijnde MedMij informatiestandaard vaccinatiegegevens (de nieuwe vaccinatiestandaard van Nictiz). Deze proeftuin wordt in samenwerking met het project ‘Vaccinatiegegevens naar PGO’ van VWS ingericht.

InEen

De eerstelijnsorganisatie InEen wil een nijpend probleem in de ouderenzorg aanpakken. Rond het levenseinde van een patiënt werken veel zorgdisciplines samen in de zogeheten advance care planning (ACP). Gebrekkige gegevensuitwisseling kan leiden tot schrijnende situaties. Als de ICT-systemen van bijvoorbeeld een huisarts en wijkverpleging slecht op elkaar aansluiten, komen met de patiënt en mantelzorgers gemaakte afspraken niet bij andere zorgverleners door. Ineen wil praktische oplossingen die multidisciplinaire zorg kunnen ondersteunen uitwerken in best practices. Ineen werkt samen met ActiZ voor de wijkverpleging, LHV/NHG voor het huisartsenperspectief en de Patiëntenfederatie Nederland voor het patiënten- en mantelzorgersperspectief.

NVZ

De Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) wil een routekaart ontwikkelen voor het gebruik van het medisch terminologiestelsel SNOMED-CT in Nederlandse ziekenhuizen. Dit is voor het Informatieberaad Zorg de voorkeursterminologie voor uitwisseling van gezondheidsgegevens. Alhoewel de meeste EPD’s inmiddels beschikken over een diagnose-en verrichtingenthesaurus van DHD om het gebruik van SNOMED-CT te ondersteunen, gebruiken medisch specialisten die onvoldoende. De NVZ wil daarom een implementatie advies/routekaart ontwikkelen, zodat ziekenhuizen SNOMED-CT beter kunnen gebruiken.

PFN

Kan Nederland een voorbeeldfunctie vervullen voor Europa met Persoonlijke gezondheidsomgevingen (PGO’s) voor eigen gezondheid én voor de populatiegezondheid? Dat wil Patiëntenfederatie Nederland (PFN) uitzoeken. In PGO’s worden gezondheidsdata van patiënten opgeslagen zodat die meer regie krijgen over de eigen gezondheid en zorg. De PFN wil een stap verder. Die wil onderzoeken of de data uit PGO’s ook ingezet kunnen worden voor onderzoek. Dit is volgens de PFN wenselijk voor innovaties om de zorg toegankelijk en kwalitatief te houden voor de toekomst. Hiervoor is eerst onderzoek nodig naar andere initiatieven zoals data-trusts en de Europese Health Data Space initiatief. De PFN verwacht het eind van dit jaar een rapport met concrete scenariobeschrijvingen van hergebruik gegevens vanuit PGO’s op te leveren.

PPN

Het Paramedisch Platform Nederland (PPN) wil een traject starten om de professionalisering van de gegevensuitwisseling en hergebruik van gegevens te realiseren. Dit moet leiden tot een betere samenwerking tussen de huisartsen en de paramedische zorgverlening. Tegelijk is de aansluiting van de patiënt (PGO) van even groot belang. De PPN wil de huidige generieke dataset laten aansluiten op de HASP-Paramedicus richtlijn uit december 2020. Het biedt artsen en paramedici de basis voor de overdracht van informatie rond het verwijzen van patiënten. De PPN wil een uiteindelijke generieke dataset Paramedische Zorg bepalen en via een Nictiz standaard tot verdere implementatie in de EPD’s komen.

VGN

In de gehandicapten slaan zorgprofessionals elk de clientgegevens op in hun eigen systemen. Dat belemmert het eenvoudig kunnen beschikken over relevante en actuele zorggegevens van hun cliënten in het geding. De Vereniging Gehandicapten Nederland (VGN) vraagt daarom ondersteuning om de zorgprofessional (de gebruiker), de IT-adviseur (de ondersteuner), de bestuurder (de beslisser), de IT-leverancier (de leverancier) te betrekken bij de keuze voor een IT-systeem waarin iedereen zich kan vinden via een breed gedragen programma van eisen voor een AVG-informatie systeem (AVG_IS). Dit moet leiden tot een generiek bruikbare handreiking die ook in andere verandertrajecten in de gehandicaptenzorg kan worden gebruikt. 

Huidige projecten

Organisatie Project Outcomedoel Start
Actiz Impact- en risicoanalyse van gegevensuitwisseling in de langdurige zorg
 • Gestandaardiseerde gegevensuitwisseling
2022
GGD Publieke gezondheidsinformatie van burgers ontsluiten in Persoonlijke Gezondheidsomgeving (PGO)
 • Patiënt centraal
 • Gestandaardiseerde gegevensuitwisseling
2022
InEen Gegevensuitwisseling in de zorg rondom thuiswonende kwetsbare ouderen en de eerstelijnszorg
 • Eenmalig vastleggen en hergebruik gegevens
 • Patiënt centraal
2022
NVZ Routekaart voor het gebruik van het medisch terminologiestelsel SNOMED-CT in Nederlandse ziekenhuizen
 • Eenmalig vastleggen en hergebruik gegevens
 • Gestandaardiseerde gegevensuitwisseling
2022
PFN Hergebruik gegevens vanuit PGO’s voor onderzoek
 • Eenmalig vastleggen en hergebruik gegevens
 • Patiënt centraal
2022
PPN Concretiseren en implementeren HASP-Paramedicus richtlijn in een pilot met paramedische zorgverleners
 • Eenmalig vastleggen en hergebruik gegevens
 • Gestandaardiseerde gegevensuitwisseling
 • Patiënt centraal
2022
VGN Generieke handreiking voor ICT-systemen
 • Gestandaardiseerde gegevensuitwisseling
 • Patiënt centraal